Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Паралелката ще учи присъствено, ако 30% от учениците в нея искат да се върнат в клас, бе решено на заседание на Отрасловия съвет
На 9 декември 2021 г., в хибридна форма, се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с участието на академик Николай Денков , министър на образованието и науката, Иван Модев , началник на кабинета на министъра на образованието и науката, Мария Гайдарова , зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет, Албена Михайлова , главен секретар на МОН, д.ик.н. Янка Такева , председател на Синдиката на българските учители и зам.-председателя Красимир Попов , както и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. Като докладчици по точки от дневния ред в заседанието се включиха Соня Кръстанова , директор на Дирекция „Финанси“ в МОН, и Наталия Михалевска , директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Информация за възстановяване на присъственото обучение.

2. Мерки за преодоляване на дефицити от ОРЕС.

3. Информация от МОН за предложения в Републиканския бюджет за 2022 г. за предучилищното и училищното обучение.

4. Анекс към КТД - заплащане на учители V - XII клас за организиране на тестване в училище.

5. Разни.

По точка първа от дневния ред Мария Гайдарова, председател на Отрасловия съвет, предостави подробна информация, свързана с организациата от страна на МОН за възстановаване на присъствено обучение по отношение на доставянето на необходимите тестове, заповеди и насоки. Тя поясни, че към момента 66 на сто от учениците от V до XII клас в цялата страна учат присъствено, като делът на желаещите се увеличава всекидневно, чрез подаване на декларации.

По втора точка от дневния ред бяха обсъдени мерки за преодоляване на дефицити от ОРЕС.

По трета точка от дневния ред Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН, представи предложението на МОН за Републиканския бюджет за 2022 г. за предучилищното и училищното обучение. Тя поясни, че към тазгодишните 4,446 млрд. лева (3,6% от БВП) са поискани допълнително още 834 млн. лева. Те ще обезпечат повишение на учителските заплати според ръста на средната работна заплата в страната, ще покрият съществуващи в момента дефицити и нови дейности по основните политики. 380 млн.лв. допълнително МОН е заложил за 14,5 % увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическите специалисти; 54 млн. лв. за увеличание на минималната работна заплата на непедагогическия персонал; 20 на сто ръст на средствата за издръжка от ЕРС; 21 млн. лв. за задължителния обхват на четигодишните в детските градини; 120 млн. лв. допълнително за изграждане и реконструкция на детски градини и училища, за съфинансиране по ОП „Региони в растеж“; 92 млн. лв. за обезпечавене на националните програми за развитие на образованието; допълнителен ресурс за стипендии, за транспортни разходи на ученници, защитени професии и специалности, както и 40 млн. лв. за частично обновление на парка училищни автобуси.

Предложенията на МОН са много близки до исканията на СБУ по проектобюджет 2022 г. за финансиране на предучилищното и училищното образование, които са публикувани в бр. 31 от 18.10. 2021 г. на вестник „Учителско дело“ (на стр. 3) и на сайта на СБУ.

По точка четвърта от дневния ред социалните партньори решиха директорите на образоветелни институции да получат писмо от МОН за изплащане на сумата от 100 лв. на месец на учителите за тестване на учениците от V-XII клас до края на 2021 г. А от 01.01.2022 г. да се подготви Анекс към КТД в тази връзка.

В точка разни по предложение на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, докладва за хода на изпълнението на проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като изрази уверението, че всички неизплатени средства към образователните институции по проекта ще бъдат възстановени.

След проведената дискусия, бяха взети следните решения, част от които по предложение на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ:

По първа точка от дневния ред:

1. Считано от 15 декември 2021 г., при осигурено тестване, присъствено обучение на паралелка да се осъществява при подадени декларации за тестване на 30 на сто от учениците от класа.

Досега, ако за 50% от учениците нямаше съгласие за тестване или зелен сертификат, паралелката оставаше в електронно обучение, което ощетяваше желаещите да учат присъствено. Чрез намаляването на изисквания процент готови да спазват изискванията на здравните власти, в училище ще се върнат повече деца, които сега са вкъщи заради отказа на своите съученици или на техните родители за изследване за COVID-19 веднъж в седмицата.

2. При провеждане на квалификация на педагогическите специалисти за 2022 г. да бъде включена обучителна тема, свързана с управлението на образованието при кризи.

По втора точка от дневния ред:

Приемат се краткосрочни мерки за преодоляване на дефицитите от ОРЕС:

- финансиране по проект „Подкрепа за успех“ на допълнителни занятия до 30 часа за учениците I - XII клас по БЕЛ, и за учениците I - X клас по математика, както и дейности на кариерни консултанти до 30.06. 2022 г. - V - VII клас и на медиатори също до 30.06.2022 г.

- финансиране на допълнителни мерки за преодоляване на дефицити от ОРЕС, с бюджет 2022 г.

По трета точка от дневния ред:

Отрасловият съвет одобри предложения от МОН бюджет за 2022 г. за предучилищното и училищното обучение.

По четвърта точка от дневния ред:

МОН да изготви писмо, което да се разпрати чрез РУО до директорите на образователните институции за изплащане на сумата от 100 лв. на месец на учителите, които подпомагат процеса на тестване на учениците V-XII клас до края на 2021 г., като това бъде включено във вътрешниште правила за определяне на работните заплати.

По точка разни:

На следващо заседание на Отрасловия съвет МОН да предостави на социалните партньори информация за изпълнението на бюджет 2021 г., изпълнението на договореностите в КТД и на националните програми за развитие на образованието.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©