Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Разработването на единен механизъм за тестване на ученици и учители гласуваха членовете на Отрасловия съвет
На 26 октомври 2021 г. в МОН се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с присъственото участие на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателя д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателя на Синдиката на българските учители Красимир Попов. Заседанието, в което онлайн участваха останалите представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, премина при следния дневен ред:

1. Връщането на учениците в присъствено обучение при висока заболяемост. Организация на процеса.

2. Постъпило предложение от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за обсъждане на възможността за допълнителен платен отпуск на непедагогическия персонал в образователните институции при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

3. Разни.

По точка първа от дневния ред Мария Гайдарова, председател на Отрасловия съвет, направи кратък анализ на съществуващата кризисна ситуация у нас, като представи реална статистика на заболели, карантинирани и ваксинирани учители и ученици и очерта планираните от екипа на МОН дейности за преминаване към присъствена форма на обучение и за осигуряване на безопасна здравословна среда за всички в сектор „Образование“.

В контекста на плавното и адекватно преодоляване на съществуващата кризисна ситуация у нас, от името на СБУ председателят д.ик.н. Янка Такева направи няколко конкретни предложения:

1. Възможно в най-кратък срок да се осъществи връщането на учениците от 1. – 4. клас в училище.

2. Като не се пренебрегва основният приоритет на МОН и социалните партньори за запазване живота и здравето на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, да се запази локалният принцип при вземане на решение от страна на директорите и педагогическите съвети за преминаване от една форма на обучение в друга.

3. Да се синхронизира и регламентира начинът на поднасяне и достоверността на информацията между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и социалните партньори с цел избягване на дезинформация и напрежение за работещите в образователната система.

4. Да бъде разработен единен механизъм за въвеждане на тестване на ученици и учители, включително за ученици със СОП и учители с ТЕЛК и ЕЛК.

5. Да продължи информационната кампания за ваксиниране на работещите в системата на предучилищното и училищното образование.

6. МОН да планира мащабна образователна телевизионна кампания относно употребата и приложението на тестове за наличие на ковид с участието на утвърдени здравни или образователни експерти.

След динамична дискусия членовете на ОС подкрепиха направените от председателя на СБУ предложения и приеха следните решения:

1. Да се проведе организирана национална информационна кампания относно употребата и приложението на избрани от Министерството на здравеопазването тестове за училищата и продължи информационната кампания за процеса на ваксиниране.

2. Връщане на учениците от 1. – 4. клас в училищна среда и запазване на децентрализирания подход на общинско ниво.

3. Да бъде разработен механизъм за въвеждане на безплатни тестове за ученици и учители, с ясен регламент как ще се извършва процесът и уточнени конкретни детайли – къде, как, кой ще осъществява тестването, как се процедира при положителен и отрицателен резултат, и т.н.

4. Да бъде сформирана работна група с участието на членовете на ОС, която да се запознае с разработения механизъм преди подписването на заповедта на министъра на образованието и науката и нейното публично обявяване.

По точка втора бе подкрепено предложението на Синдиката на българските учители за продължение на действието на чл. 42а, от сега действащия КТД за системата на предучилищното и училищното образование чрез подписването на Анекс, съгласно който се предвижда 20-дневен допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал в образователните институции, на който не му е осигурена работа при обучение от разстояние в електронна среда. Анексът ще бъде в сила до края на валидността на сега действащия КТД.

С взетото решение се отхвърля предложението на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за 10-дневен допълнителен платен отпуск на непедагогическия персонал в образователните институции при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

В точка разни г-жа Такева направи няколко предложения, свързани със:

1. Предоставяне на информация от екипа на МОН относно разпределението на предвидените при актуализацията на държавния бюджет за 2021 г. 8 млн. лева по видове и степени образователни институции, планирани да покрият увеличените разходи за спазване на противоепидемичните мерки и увеличените цени на електроенергията, водата и др.

2. Да бъдат прецизирани и представени на следващо заседание на ОС предложените текстове за изменение и допълнение на ЗПУО, отнасящи се до деполитизацията и идеологизацията на образователната система.

3. Да бъде сформирана работна група, която да създаде алгоритъм за определяне на начина на провеждане на планираното от МОН и съгласувано от социалните партньори електронно атестиране.

В края на заседанието на ОС всички участници се обединиха около идеята за общи синхронизирани, толерантни и мъдри послания към заетите в системата на предучилищното и училищното образование с цел запазване на спокойствие в сектора.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©