Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Изменения в Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците


Наредба № 15 за статута и профсионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, изм. и доп. ДВ, бр. 101, 2020 г. и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В наредба 15 са извършени три промени – първата е свързана с професионалния профил на педагогическите специалисти, като в т. 3 на чл. 67 изрично е записано, че неговите постижения и участия в професионални форуми могат да се представят в електронен вид, като се посочат електронни адреси за достъп. С точка 4 се определят документите, които трябва да се съдържат в портфолиото, а именно – „опис на документи за образование, квалификация и професионален стаж, съдържащи се в трудовото досие“.

В чл. 78, ал. 4 и 5 е извършено уточнение, че периодът на атестиране се удължава, ако педагогическия специалист е „назначен на същата или друга педагогическа длъжност“ в друга образователна институция и към момента на атестирането няма две години стаж. В досегашния вариант беше записано „същата длъжност“.

Основната промяна в наредбата касае атестирането на педагогическите специалисти. По инициатива на Синдиката на българските учители бе обсъдена на Отраслов съвет, приета с решение на социалните партньори и включена в наредба 15 възможността основните дейтности по атестирането да се извършват неприсъствено, по електронен път. С тази промяна от една страна се облекчава цялостната процедура по атестирането, а от друга се гарантира опазването живота и здравето на специалистите които са атестирани или членовете на комисиите.

Последната от промените в Наредба 15 се отнася до синхронизиране на текстове с други, вече променени наредби.

Конкретно – в Приложение № 2, Приложение № 5 и Приложение № 20 отпадат текстовете отнасящи се до „годишно тематично разпределение“.

Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, изм. и доп. ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.:

В наредбата са извършени корекции свързани с уточняване, конкретизация на термини и синхронизиране.

Във всички текстове касаещи “учебни предмети“ е добавена и възможността за „модул“.

Включена е система за приравняване на цифровата оценка по шестобалната система в точки и обратно (чл. 9, ал. 10).

Изменение има в чл. 29, като в дипломата за средно образование не се вписват оценките от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, а само номера на удостоверението.

В чл. 41, ал. 3 е добавен предмета „компютърно моделиране“ към учебните предмети по които се полага практически изпит.

Конкретизирани са оценките при изпитите за НВО в ІV и VІІ клас – съответно ал. 12 от чл. 50 и ал. 14 от чл. 51 – уточнено е, че оценките се записват в точки с точност до 0.01, а максималния брой точки е 100.

Уточнения са извършени и при регламентирането на НВО в Х клас.

Иван Кънчев

Гл. експерт в направление „Професионално - творческа защита“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©