Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национална конференция обсъди междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19


Първата в България национална конференция, която дискутира ключови аспекти на междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19, се състоя на 11 март 2021 г. в онлайн формат. Тя бе инициирана и организирана от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС) III група.

Във форума, организиран по повод отбелязването на Международния ден на жената и открит от д.ик.н. Янка Такева, се включиха над 60 участници. Сред тях бяха: д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ, Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет на Република България, Лидия Шулева – заместник-председател на ИСС, Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, Величка Микова – национален секретар на КНСБ, Виолета Иванова – научен секретар в Института по социални и синдикални изследвания при КНСБ, представители на КРСЖД и на регионалните съвети на КНСБ от страната, Красимир Попов – заместник-председател на СБУ, областни и общински председатели на СБУ, директори на образователни институции, представители на неправителствени организации, експерти от Централата на СБУ и др.

Поставянето на темата за многоаспектните измерения на междупоколенческата равнопоставеност е идея на д.ик.н. Янка Такева за работа в дългосрочен план. Темата е високо оценена и от Европейския синдикален комитет по образование, чийто член е г-жа Такева, и е включена в неговите приоритетни политики.

Равнопоставеността е в основата на ефективната приемственост между поколенията и е определяща за устойчивото развитие на обществото и неговия икономически просперитет. Пандемията от COVID-19 изостри съществуващите проблеми и постави пред непознати предизвикателства междугенерационните отношения в национален и в европейски аспект, което налага и провеждането на аналитични изследвания.

Приветствия към участниците отправиха д-р Иван Кокалов и Зорница Русинова и споделиха своите становища по темата.

Основен лектор в конференцията бе доц. Антоний Гълъбов от Департамент „Политически науки“ на Нов български университет, който чрез своята презентация „Междугенерационната равнопоставеност в условията на пандемията от COVID-19“ проследи дълбоките промени, настъпили в резултат на ковид пандемията върху развитието на българското общество, и очерта основни аспекти на неравенството между половете и поколенията на пазара на труда, както и насоки за тяхното преодоляване.

По време на форума свои доклади и становища представиха Величка Микова, Виолета Иванова и Валентина Дейкова.

Конференцията е и стъпка в посока постигане на конкретни резултати, които Европейската комисия цели да осъществи до 2030 г. за преодоляване на редица проблеми, свързани със социалните неравенства; равнопоставеността при заплащането между мъжете и жените; ограничаването на относителния дял на младите хора, които не учат и не работят; разширяването на обхвата на обучението за възрастни; запазването и създаването на нови устойчиви работни места, като част от компенсаторните политики на страните членки на ЕС за възстановяване качеството на живот и условията за социална реализация на следващото поколение граждани на Европейския съюз след края на пандемията.

Заключителният документ от форума ще бъде предоставен на институциите с цел разработването на политики за преодоляване на негативните последици от междупоколенческата неравнопоставеност.Повече информация за националния форум – в следващия брой на вестник „Учителско дело“.

Светла СТРУМИНА и Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©