Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНО!
Решения на ОСТС от проведено заседание на 03.11.2020 г.


ЗАСЕДАНИЕ

03 ноември 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 Приемане на Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

РЕШЕНИЯ:

1.Отрасловият съвет приема проекта на Анекса към КТД с направените предложения от СБУ.

2.До 05.11.2020 г. редактираният Анекс да бъде изпратен на социалните партньори и подписан в най-кратък срок.

По т. 2 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

РЕШЕНИЯ:

1. Отрасловият съвет приема Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

2. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) да бъде публикувана за обществено обсъждане.

По т.3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. Отрасловият съвет още един път заявява, че първият и най-важен приоритет в образователната система е запазване живота и здравето на работещите, децата и учениците в детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена.

2. Отрасловият съвет потвърждава решението си за диференцирано преминаване към дистанционно обучение, в зависимост от мерките, разписани в алгоритъма, след решение на Министъра на образованието и науката.

3. Отрасловият съвет приема възможността Министърът на образованието и науката, на базата на получаваната информация от началниците на регионалните управления на образованието, да променя решенията в зависимост от създалата се ситуация.

4. Директорите на образователните институции да могат да намаляват учебните часове при извънредни ситуации. Директорите могат да предлагат на Министъра на образованието и науката, в зависимост от степента на заболяване в конкретното училище, специфични мерки, които Министърът на образованието екстрено да им разреши.

5. Сформира се работна група, която да предложи конкретни решения за предпазване здравето и живота на учителите с рискови заболявания, включително за намаляване на норматива на учителите с ТЕЛК и НЕЛК, което да влезе в сила от II учебен срок.

6. Директорите на образователните институции да проявяват позитивен гъвкав подход към болните и застрашените учители. Директорите да осигуряват облекчени условия на работа на учителите с ТЕЛК и НЕЛК.

7. При създалата се стресова ситуация да се сформират екипи в училищата, които да работят за преодоляване на стреса сред учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите. В тези екипи да се включат и председателите на обществените съвети.

8. Директорите да не възпрепятстват правото на учителите и на непедагогическия персонал да ползват по свое желание платен или неплатен отпуск през учебната година.

9. МОН поема ангажимента писмено да уведоми директорите на образователните институции за стриктното изпълнение на предложените от СБУ решения на Отрасловия съвет от 16.09.2020 Г., публикувани във в.“Учителско дело“, бр.27 от 21.09.2020 г.

10. Отрасловият съвет единодушно подкрепя направените предложения от СБУ и излиза с единни решения.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©