Понеделник,
  25 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НОВОТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 92 ОТ 2020 Г. ОТНОСНО ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


След публикуваните изменения в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с адаптиране към съществуващата епидемична обстановка и нормативното обосноваване на обучението от разстояние в електронна среда, както и публикуваните в ДВ бр. 85 изменения в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в брой 92 на Държавен вестник се публикуваха измененията свързани с обучението от разстояние в следните наредби:

І. Наредба за приобщаващото образование

Промените в наредбата за приобщаващо образование са свързани изцяло с новите условия на епидемична обстановка.

С промяна в ал. 1 на чл. 17 и нови т.5 към ал.2 и ал. 3 в чл. 27 се предоставя възможност за допълнително обучение в рамките на общата подкрепа за личностното развитие за ученици отсъствали повече от 10 дни поради уважителни причини, както и/или за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. Това допълнение съответства на договореното в КТД допълнително трудово възнаграждение за допълнително обучение при отсъствие повече от 10 дни. С новата ал. 8 в същия член се уточнява, че „Допълнителното обучение по ал. 3 се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план“.

С чл. 61а се регламентират отсъствията, които се поставят при синхронно и несинхронно обучение в електронна среда.

Член 191б регламентира цялостния процес на провеждане на обучение в електронна среда в центровете за специална образователна подкрепа, новата глава осма - условията и реда за предоставяне на подкрепа на личностното развитие от разстояние в електронна среда. Текстовете съответстват на предвиденото в Наредба 10 за обучение от разстояние в електронна среда.

Іl. Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Измененията в наредбата за финансиране на институциите се отнасят първо до синхронизиране с въведената от закона предучилищна подготовка от четиригодишна възраст /чл. 3б, ал. 1, т.1 и ал. 3, т. 1/, като финансирането на дейностите по предучилищното образование на децата на 4- годишна възраст в детските градини и в училищата със стандарта за дете в задължителна предучилищна възраст се извършва от началото на бюджетната година, следваща решението на общинския съвет /§. 17 от Заключителни разпоредби/.

Второто направление промени се отнася за финансирането на училищата осигуряващи дистанционно обучение (чл. 115, ал. 5 от Закона), като училището в което е записан ученика превежда 75% от стандарта за ученик на училището провеждащо обучението, пропорционално на времето за обучение /чл. 69а/.

Другата промяна е при определянето на групите за дистанционна форма на обучение. Това се регламентира също с новия чл. 69а, според който тези групи могат да бъдат от 15 до 30 ученика, конкретния брой се определя от директора. Групи с по-малък от минималния брой ученици могат да се формират след разрешение на министъра.

С новата ал. 9 в чл. 71 се дава възможност при въведена извънредна епидемична обстановка да се променя броя ученици в групите за целодневна организация на учебния ден, като той е по-малък от регламентирания в чл. 71, ал. 1.

Промени има и в условията за държавно финансиране на частни детски градини, което също е съобразено със задължителната предучилищна подготовка от четири годишна възраст.

Промените съответстват на измененията в ЗПУО и изискванията поставяни от въвеждането на извънредни мерки.

lll. Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда

Промените в Наредба 4 са в следните пунктове:

1. В новия чл. 4а се регламентира изпълнението на нормата преподавателска работа при въведено обучение от разстояние в електронна среда, съответно при синхронно и несинхронно обучение в училищата, както и в детските градини и в групите за задължително предучилищно образование в училище.

2. Новата т. 6 в чл. 11 позволява промени в преподавателската заетост след началото на учебната година де се извършват в училищата провеждащи дистанционно обучение по чл. 115а, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.

3. В чл. 13 се добавя нова ал. 2 - При определяне на числеността на персонала в училищата, провеждащи дистанционно обучение се гарантира освен изпълнението на дейностите по ал. 1 и провеждането на обучението в групите формирани от ученици от други училища.

6. В чл. 20, ал. 2 е включена нова т. 6 даваща възможност за допълнително трудово възнаграждение – „за провеждане на допълнително обучение на ученици за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл.115а, ал.4 от ЗПУО.

В брой 92 на Държавен вестник е публикувано и ПМС 290 от 23 октомври 2020 г. с което се осигурява допълнително финансиране на дейностите по Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа“. С постановлението са одобрени допълнително 28 038 780 лева, като основната част /24 милиона/ се разпределят по бюджетите на общините, а останалите – на Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата и Министерство на образованието. С осигуряването на тези допълнителни средства се гарантира изплащането на обезщетенията, най вече това по чл. 222, ал. 3 от КТ за учителите и непедагогическия персонал в образователните институции.

Иван Кънчев

гл. експерт в направление „Професионално-творческо“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©