Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
КОМЕНТАР


На 17 август 2020 г. се подписа Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-197/17.08.2020 г.). Той влиза в сила от 26.11.2020 г. и е валиден за две години.

До 25.11.2020 г. е в сила подписаният на 8 юни 2020 г. Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-134/08.06.2020 г.).

В условията на пандемия от COVID-19 и последвалата трудна обстановка не само в страната, но и в световен мащаб, Синдикатът на българските учители не само успя да запази постигнатото с предходните колективни трудови договори, но и да надгради договореностите. В настоящия КТД се договориха редица клаузи, които дават сигурност и стабилност на работещите в системата на предучилищното и училищно образование в новата икономическа и социална обстановка, наложена от кризата с COVID-19.

Синдикатът на българските учители не допусна отстъпване от основните принципи и цели на своята синдикална политика за защита на трудовоправните, социалноикономическите и професионалнотворческите права и интереси на своите членове от системата на предучилищното и училищното образование.

По-важните договорености в Отрасловия КТД са:

I. Във връзка с преодоляване последствията от пандемията от COVID-19

1. Договориха се следните нови допълнителни трудови възнаграждения:

- за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на непреодолими събития на педагогически специалисти в размер на 30 лева месечно за компенсиране разходите за консумативи (чл. 50, ал. 1 КТД);

- за провеждане на допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици, преминали на самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини по чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и при решение на Екипа за подкрепа за личностно развитие - 15 лв. за един проведен час (чл. 33, ал. 16 КТД).

2. Социалните партньори се договориха съвместно да разработят мерки и правила за създаване на здравословна и хигиенна среда за превенция от заболявания на децата, учениците и работещите в образователните институции. Министерството анализира текущите разходи на институциите, и ако разходите за прилагане на мерките превишават икономиите от издръжката на институцията, предприема действия за осигуряване на допълнителни средства (чл. 63 КТД).

МОН се ангажира при въведен режим на работа от разстояние в електронна среда да работи за осигуряването на технически средства и информационни ресурси (чл. 51 КТД).

3. Действието на чл. 40, ал. 2 от КТД № Д01-134 от 08.06.2020 г., относно увеличаване размерът на основния платен годишен отпуск на членове на синдикалните организации от непедагогическия персонал в образователните институции за 2020 г. с 20 работни дни, се удължава до 31.12.2020 г.

ІІ. Увеличение на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения:

Синдикатът на българските учители, в лицето на председателя – д.ик.н. Янка Такева, договори увеличаване на разходните стандарти в бюджета за 2021 г., както и 360 млн. лева за увеличаване на работните заплати на педагогическите специалисти от 1.01.2021 г.

Увеличението на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за увеличаване на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г., съгласно чл. 27, ал. 1 от КТД, е както следва:

Педагогически специалисти с ръководни функции:

- Директор на училище, детска градина и обслужващо звено - 1535 лв.

- Заместник-директор - 1420 лв.

Педагогически специалисти:

- Учител, ресурсен учител, възпитател, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии”, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, рехабилитатор на слуха и говора и треньор по вид спорт - 1260 лв.

- Старши учител и старши възпитател - 1300 лв.

- Главен учител и главен възпитател - 1350 лв.

С чл. 27, ал. 2 КТД е разписан механизма за изразходване на средствата за увеличение на работните заплати.

Средствата за увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образование за 2021 г. се изразходват само за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти и съответните разходи за осигурителни им вноски за сметка на работодателя.

Получените средства се разпределят по следния начин:

1.Гарантират се минималните основни работни заплати по чл. 27, ал. 1 на педагогическите специалисти, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

2.Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти, които към момента на увеличение са в диапазона между старите и новите минимални работни заплати или са по-високи от тях, се увеличават с не по-малко от 15%.

3.Ако е достигнато увеличение с 15% на индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти и са осигурени средства за допълнителните възнаграждения по чл. 33 от КТД, остатъкът от средства се използва за допълнително увеличение на:

3.1.Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти.

3.2.Други допълнителни трудови възнаграждения на педагогическия персонал, приети с нормативни актове и/или договорени с КТД и ВПРЗ.

С чл. 28 КТД са договорени по-високи размери на основните работни заплати на непедагогическия персонал.

С настоящия КТД се договориха по-големи размери на минималните основни месечни работни заплати за длъжностите „помощник-готвач”, „помощник-възпитател” и други подобни на тях длъжности (непритежаващи необходимата професионална квалификация) - не по-малко от 105% от минималната работна заплата. Помощник-възпитателите, със съответната професионална квалификация ще получават не по-малко от 110% от минималната работна заплата.

По-голяма част от допълнителните трудови възнаграждения, разписани в чл. 33 от КТД бяха запазени в договорените размери в действащия КТД, като по-висок размер беше договорен на:

- допълнителното трудово възнаграждение за водене на задължителната документация и за консултиране на родители, деца и ученици на класните ръководители, членове на синдикатите, в дневна и вечерна форма на обучение в училищата - не по-малко от 46 лева месечно (чл. 33, ал. 4 КТД).

- средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти в образователните институции. Работодателите планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4,2% и не повече от 5,0% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти.

За първи път в настоящия Отраслов КТД се договори допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда и за непедагогическите специалисти. За да получат ДТВ те трябва да имат действително отработени при същия работодател най-малко 186 дни за учебната година, за която се отнася оценяването.

Във вътрешните правила за работна заплата на образователните институции се разработват критерии и показатели за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал. Средствата за това ДТВ се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер - не по-малко от 2,5% и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за работни заплати на непедагогическия персонал.

Посочените договорености ще влязат в сила след изменението на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

С чл. 18, ал. 1 и 2 от Отрасловия КТД изрично се регламентира, че при назначаване на учители с намалена норма преподавателска заетост, недостатъчна за разкриване на щат, работодателите сключват трудови договори по чл. 110 КТ (допълнителен труд при същия работодател), чл. 111 КТ (допълнителен труд при друг работодател) и/или чл. 114 КТ (трудов договор за работа през определени дни от месеца). Основното трудово възнаграждение в този случай се определя пропорционално на нормата преподавателска работа и определеното в договора работно време, а допълнителните трудови възнаграждения по чл. 33 в пълен размер, с изключение на ДТВ за по-висока лична квалификация и за работа с деца и ученици със СОП, които се изплащат пропорционално на договореното работно време.

С Отрасловия КТД се запазиха договореностите относно:

- зачитане на придобития трудов стаж до 01 юли 2007 година по трудово или служебно правоотношение, изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение (чл. 24 КТД);

-допълнително възнаграждение при вътрешно заместване при условията на чл. 259 КТ е в размер не по-малък от 70 на сто от основната работна заплата на замествания работник или служител (чл. 34 КТД);

- Годишните средства за квалификация са в размер не по-малък от 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

Образователните институции планират минимум 50 на сто от годишните средства за квалификация за вътрешноинституционални и междуинституционални квалификации, провеждани под формата на методически семинари, лектории, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и др. с цел обмяна на добри практики, взаимно учене, споделяне и насърчаване на иновации и повишаване на общото ниво на квалификация на педагогическите специалисти.

С настоящия колективен трудов договор СБУ успя да договори за участие в квалификационни форми, провеждани на територията на населеното място, в което се намира образователната институция участниците да ползват платен служебен отпуск. Ако квалификационните форми се провеждат извън населеното място, в което се намира образователната институция работодателите командироват участниците в нея.

В Отрасловия КТД е разписан ангажимент за работодателите при планиране на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти по чл. 223 от ЗПУО да предложат и теми, провеждани под формата на тренинг, тиймбилдинг, ролеви игри и др., насочени към преодоляване на насилието и агресията в образователните институции и стреса сред педагогическите специалисти (чл. 7, ал. 2 КТД ).

В КТД се договори допълнителното трудово възнаграждение на работещите с деца със СОП в детските градини да се изплаща и през летните месеци.

Допълнителното трудово възнаграждение за работа с деца със СОП задължително се изплаща и на помощник-възпитателите в детските градини в размер на 15 лв. месечно.

ІІІ. По-големи размери на предизвестията и обезщетенията:

- по-дълъг срок на предизвестието при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 - 3 и 10 от КТ - два месеца (чл. 29 КТД).

- по-голям размер на обезщетението на основание чл. 222, ал. 1 от КТ (за оставане без работа) – брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца (чл. 31, ал. 1, т. 1 КТД).

- по- голям размер на обезщетението на основание чл. 222, ал. 3 КТ (чл. 31, ал. 1, т. 2-5 КТД), както следва:

- на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда — в размер на 10,5 брутни работни заплати. Синдикатът на българските учители успя да договори от 01.01.2021 г. размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ да бъде 11 брутни работни заплати, които ще бъдат изплащани по Национална програма.

- на лица от непедагогическия персонал, които са работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия им стаж - 8,5 брутни работни заплати.

- на педагогическите специалисти, които изпълняват минимална норма задължителна преподавателска работа по няколко трудови договора, при прекратяването им и придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се изплаща пропорционално обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ по всеки от трудовите договори.

За първи път в настоящия КТД по настояване на СБУ се включи договореност педагогическите специалисти, които са работили през последните 10 години от трудовия си стаж и като непедагогически специалисти в една и съща образователна институция да получат обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в размер на 8,5 брутни заплати.

- обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за 3 месеца за лица, чиито трудови правоотношения се прекратяват поради болест (чл. 31, ал. 2 КТД);

- обезщетение по чл. 331, ал. 2 КТ е не по-малко от 5 брутни работни заплати при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 30 КТД).

ІV. По-големи размери на отпуски:

1. основен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 КТ - 28 работни дни за непедагогическия персонал (чл. 39, т. 1).

Напомняме, че действието на постигната договореност в чл. 40, ал. 2 от КТД Д-01-134 от 08.06.2020 г. е удължена до 31.12.2020 г. За 2020 г. размер на основния платен годишен отпуск на членове на синдикалните организации от непедагогическия персонал е увеличен с 20 работни дни. Следователно за 2020 г. те имат право на общо 48 работни дни платен годишен отпуск.

2. основен платен годишен отпуск за работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто - не по-малко от 34 работни дни (чл. 39, т. 2).

3. удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 НРВПО за педагогическите специалисти - 56 работни дни (чл. 39, т. 3).

4. допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ за непедагогическия персонал – не по-малко от 8 работни дни (чл. 39, т. 4).

На работниците и служителите в образователните институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, работещи на 1 ноември, се изплаща трудово възнаграждение, равно на удвоения размер на средно дневното брутно трудово възнаграждение.

5. отпуск за синдикална дейност (чл. 53, ал. 4 и 5 КТД)

С настоящия КТД е договорен размер на отпуска за осъществяване на синдикална дейност по чл. 159 КТ в една календарна година, съответно за:

- Председател и секретар на организацията в образователна институция - 64 часа;

- Председател и секретар в общинско ръководство - 104 часа;

- Председател и секретар в регионално ръководство - 128 часа;

- Нещатни членове на национално ръководство, национални професионални секции и националните контролни и помощни органи — 160 часа.

За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ - участие в мероприятия на синдикатите, организирани от ръководствата им, синдикалните членове ползват платен служебен отпуск в размер на 40 часа за една календарна година.

V. Защита:

- закрила по чл. 333, ал. 4 КТ на редовите синдикални членове - прекратяването на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ (при съкращение в щата и намаляване обема на работа) с работници или служители, членове на синдикатите – страна по договора, може да се извърши само и единствено след предварително съгласие на съответната синдикална организация в образователната институция (чл. 10, т. 3 КТД).

VІ. Други договорености:

С грижа за работещите в системата на предучилищната и училищното образование СБУ успя да договори подготвяне на:

- Национална програма за профилактика на заболяванията и рехабилитация на педагогическите специалисти. Програмата ще бъде разработена от МОН и финансово обезпечена с бюджет 2021 г.

- Мерки за справяне със социалнопсихологическите рискове на работното място и преодоляване на стресогенните фактори.

Мерките ще бъдат съвместно разработени от МОН и социалните партньори (чл. 65, ал. 2 и 3 КТД).

По инициатива на Синдикатът на българските учители в колективния трудов договор се включи и отделна клауза, ангажираща МОН, съгласувано със социалните партньори, да разработи програма за поетапно въвеждане на алтернативни енергийни източници в образователните институции. За тази цел ще бъдат ползвани европейски средства по т.нар. „Зелена сделка” (чл. 64 КТД).

Договореностите в настоящия Колективен трудов договор са минимални, имат задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на синдикалните организации, и за работодателите, членове на организациите на работодателите - страни по договора, както и за социалните придобивки и допълнителните плащания на командированите от Министерството на образованието и науката (МОН) работници и служители, синдикални членове, работещи в българските държавни училища в Прага и Братислава.

С колективни трудови договори на равнище, по-ниско от отраслово, могат да се договарят само по-благоприятни условия за работниците и служителите от установените в Отрасловия КТД.

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©