Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национална програма „Мотивирани учители“ – МОДУЛ 2


Осигуряването на равен достъп до образование чрез осигуряване на квалифицирани учители по всички учебни предмети и повишаване качеството на образованието са в основата на целите на Национална програма „Мотивирани учители“. Модул 2 на Националната програма за 2020 година е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които работят в училища в малки населени места, преподаващи повече от един учебен предмет.

Малкият брой ученици в училища, които са ситуирани в региони с малко жители, водят до малък брой паралелки, което от своя страна се отразява във формирането на годишните нормативи по учебните предмети, които са основание за назначаването на учител. При невъзможност да се формира годишен норматив по един учебен предмет в тези училища, се налага да се допълват с часове по учебни предмети, които са от професионалното направление на специалността на назначените учители, с което се осигурява преподаването по всички предмети от учебната програма на класовете. Всяко от тези училища се характеризира със свой индивидуален профил по отношение на необходимостта от квалифицирани учители.

Действащите учители могат да се включат в програмата по Модул 2 за придобиване на допълнителна професионална квалификация, в зависимост от потребностите на училището, в което преподават, и да получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За осигуряването на устойчивост на ангажиментите на учителите, включени в едногодишните обучения, както и изпълнението на стратегическите мерки, относно осигуряването на учебния процес в училищата с квалифицирани учители, модулът предвижда сключване на тристранен договор по НП „Мотивирани учители“ от страна на Министерството на образованието и науката, учителя – като участник в програмата и директора на училището – като работодател и ръководител на училището, в което участникът работи.

Договорът регламентира правата и задълженията на страните. Министерството на образованието и науката осигурява финансирането на обучението на учителите, като заплаща на висшите училища пълната такса от 1200 лв. за едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация и контролира изпълнението на програмата.

Участникът има право да бъде уведомен от висшето училище при започването на обучението за условията, при които то ще бъде проведено, както и задължението да посещава редовно обучението, а след успешното му завършване да работи в училището за срок, не по-малък от една учебна година. Директорът на училището се задължава да осигури възможност на участника да се обучава за придобиване на допълнителна професионална квалификация и след успешното завършване на обучението да работи в училището за срок, не по-малък от една учебна година.

Срокът на договора е две учебни години, като обучението на участника е една учебна година във висше училище за придобиване на допълнителна професионална квалификация.

Договорът ще бъде сключен след проведена процедура в регионалните управления на образованието по одобряване на кандидатите за включване в програмата и предоставяне на списъци с одобрените учители в Министерството на образованието и науката.

Процедурата е достъпна на официалните електронни страници на Министерството на образованието и науката и на регионалните управления на образованието. Тя включва три етапа: кандидатстване до 23 юни 2020 г. с описани алтернативни възможности за подаване на заявление (разработен образец за целите на НП) към РУО и документи, които се прилагат към заявлението; подбор с описани критерии, съобразно с изискванията на програмата и изпращане на списъците на одобрените в МОН в срок до 30 юни 2020 г.; записване във висше училище по избор на участника и сключване на тристранния договор.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©