Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ


Съгласно чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда разпределението на работното време се установява в Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

В чл. 40 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.) изрично са разписани дейностите, които се включват в работното време на педагогическите специалисти в периода на учебното време, а именно: изпълнението на възложената преподавателска норма, участието в педагогически съвети, в работата на методически обединения, консултациите на ученици и родители, родителските срещи и изпълнението на други задължения по длъжностна характеристика, както и самоподготовката, която се осъществява в предпочитана от учителя среда.

Законът задължава работодателят да издаде Правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в училището (чл. 181, ал. 2 КТ). Разпоредбата на чл. 37 от Кодекса на труда определя, че при подготовката на вътрешни актове в училище работодателят задължително поканва синдикалните организации в училището. При изготвянето и приемането на Правилник за вътрешния трудов ред трябва да бъдат съблюдавани разпоредбите на чл. 37 и 181 на Кодекса на труда.

С подписания Анекс (Д01-112/11.05.2020 г.) към КТД се предвижда, че след приключване на учебното време в училищата през учебната 2019/2020 г. работният ден на педагогическите специалисти ще се отчита, като в рамките на работното време те ще осъществят поне два астрономически часа работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. (§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби ).

Останалата част от работното време се разпределя съгласно разписаното в Правилника за вътрешния трудов ред на образователната институция, като във връзка с осъществяването на работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПУО работодателят следва да осигури на педагогическите специалисти време за самоподготовката и индивидуална методическа работа извън училище.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©