Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
В Държавен вестник, бр.33 от 7 Април 2020г. се обнародва Наредба № 5 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-възпитател".


В Държавен вестник, бр.33 от 7 Април 2020г. се обнародва Наредба № 5 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-възпитател".

С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Помощник-възпитател“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Помощник-възпитател“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование от министъра на образованието и науката.

Тя отменя Наредба № 10 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател" (ДВ, бр. 14 от 2007 г.) и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 762030 "Помощник-възпитател" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията "Помощник-възпитател" определя:

- изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца";

- изискванията към кандидатите;

- описанието на професията;

- единиците резултати от ученето;

- изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Въз основа на определения с наредбата ДОС за придобиването на квалификация по професията „Помощник-възпитател“ и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, т. 3 и т. 6 ЗПОО се разработват типовите учебни планове за учениците, учебните планове за обучение на лица, навършили 16 години, и учебните програми за обучението по специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.

Съгласно § 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредбата типовите учебни планове, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията. Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали .

Павлина Петрова

Главен експерт-юрист на СБУ


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©