Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ - област Враца


В периода от 28 юли до 05 август 2019 г. в гр. Хисаря се проведоха 3 обучение на тема „Дигитализацията на образованието: новите информационни и комуникационни технологии в училище” по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. на педагогически специалисти от област Враца с възложители РУО-Враца и СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ - гр. Враца. На обученията присъства и д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ.

РУО - ВРАЦА - ГРУПА 1СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“- ВРАЦАРУО - ВРАЦА - ГРУПА 2Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©