Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Вътрешноинституционалната квалификация във II АЕГ


От 12 до 14 юли 2019 г. в гр. Смолян екипът на II АЕГ „Томас Джеферсън“ проведе лятната сесия на вътрешноинституционалната си квалификация и междуучилищeн обмен на тема: „Споделяне на иновативни педагогически идеи и добри педагогически практики от опита на II АЕГ „Томас Джеферсън“.

В нея се включиха и споделиха опит, добри практики и идеи с ефективни образователно-възпитателни резултати учители от II АЕГ пред учители, зам.-директори и директори от Смолян – ЕГ, ППМГ, ПГИ.

Гости на вътрешноинституционалната квалификация бяха инж. Таня Михайлова - зам.-министърът на образованието и науката, г-жа Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на МОН, Началникът на РУО-Смолян - г-жа Мария Семерджиева, г-н Бойко Свиленов –областен представител на Съюза на работодотелите, Перник и директор на ОУ „Св. Ив. Рилски“.

Специално участие в събитието взе и проф. Галин Цоков от ПУ „Паисий Хилендарски“, който представи идеята за модерното образование чрез презентация “Компетентностен подход и умения за успех”.

Образованието е най-важната и най-сложна социално-икономическа сфера. Тя е всеобхватна и по отношение на участници, и по отношение на влияние върху стопанското и общественото развитие. И когато се говори за добавена стойност, нека се има предвид, че тя зависи от качеството на образованието; от мотивацията, квалификацията и отговорността на учителите; от доброто партньорство с всички заинтересовани страни; от създаването и споделянето на добри практики и иновативни педагогически идеи; от обучението и възпитанието на добри граждани, живеещи в глобален, многообразен, дигитален свят, уважаващи и спазващи ценностите и принципите на демокрацията. В тази връзка иновативността, отговорността и ученето през целия живот чрез квалификацията, както и новата нормативна уредба и политиките и усилията на МОН предполагат по-голяма заинтересованост от страна на училищните общности и училищните директори и намират своето място в училищните стратегии и политики. Ние знаем, че има много проблеми; не винаги резултатите ни удовлетворяват, не всичко зависи от нашите усилия. Но ако не използвме всички възможни образователни форми и методи, ако не осъвременим педагогическата си философия и не подобрим партньорствата си – тогава ще бъде ли достатъчна добавената стойност и ще имаме ли добро бъдеще, управлявано и развивано от днешните ни ученици?

Убедени сме, че споделянето на добрите идеи и практики чрез вътрешноинституционалната квалификция и с училища извън населените места, в които живеем, е изключително полезно.

Добрият опит на II АЕГ бе представен в три основни панела:

I панел: Интегралност в обучението – междупредметни връзки и екипно преподаване. STEM. В него бяха представени резултатите от първата година на изпълнение на иновацията на II АЕГ „STEM център с виртуални лаборатории за учене“ и интегрирани уроци по биология и ЗО, химия и ООС, физика и астрономия, математика, ИТ, изобразително изкуство. Споделени бяха и възможностите за различно обучение по математика, основано на интегралността от технологии и математика, както и връзките между БЕЛ и ФВС, представени в интегриран урок в 8 клас на тема „Олимпийските игри“.

II панел: Креативност в обучението, в който учители по БЕЛ, история и цивилизации и английски език представиха иновативни педагогически идеи и опит в областта на креативното писане на английски език, комуникативният подход в обучението по БЕЛ, новото изкуство в класните стаи и интегрираното изучаване на учебен предмет на чужд език чрез метода CLIL.

III панел: Глобално образование и образование за развитие, представящ опита на II АЕГ в областта на извънкласните дейности и възможностите, които дават за стимулиране и развитие на интереси и таланти, за формиране на уменията на XXI век и умения за успех, както и училищните политики за глобално образование, медийна грамотност и дигитална култура.

Всяко училище се стреми към постигане на качествено образование и развитие на уменията на XXI век, необходими за успешна личностна и професионална реализация днес. Реализирането на тези политики е възможно само в сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни в процеса на образование. Изграждането на училищни общности изисква не само създаването на иновативни педагогически идеи и практики, но и активното им споделяне .

Вярваме, че споделеният опит и педагогически идеи са полезни за всички участници в квалификацията, а представеният опит в областта на интегралността и креативността в обучението, глобалното образование и образованието за развитие поставят на дневен ред пред българското училище осъществяването на необходимите и разумни промени, свързани с насърчаване на училищните политики за подобряване на училищната среда, създаване на условия за равен достъп до качествено образование, развитие на интересите и способностите на ученика, както и прилагането на компетентностния подход.

Дано да сме успели в намерението си, представяйки добрия си опит, да увлечем свои съмишленици в нелеката задача да отговорим на високите очаквания към съвременните образоватерни институции!

Д-р Емилия Лазарова – Директор на II АЕГ

Веселина Иванова – зам.-директор на II АЕГ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©