Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на Отрасловия съвет


На 7 май т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

2. Разни.По точка първа, директорът на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Радостина Новакова представи новите акценти в проектът на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в това число намаления обем на атестационната карта на учителите, разработената информационна система, с анкетни карти даващи оценка за удовлетвореност на обученията от страна на педагогическите специалисти, разработената цялостна система за картографиране на педагогическите специалисти в цялата страна, т.е. обединяване на базата данни относно търсене и предлагане на педагогическите специалисти у нас, както и на тези, които предстоят да завършат своето висше образование, решили са да се регистрират в образователната система и заявили конкретни предпочитания къде искат да работят, и др.

Председателят на СБУ даде висока оценка за представения проект на Наредба 12, благодари на екипа на МОН, разработил проекта и направи конкретни предложения, свързани с прецизиране и доуточняване на текстове, касаещи терминологията, застъпена в Проекта, свързани с термина „стажант- учител“, включването на термина „възпитание“ в образователно-възпитателния процес, включване като отделна точка в Наредбата на „педагогическите взаимодействия между субектите и обектите в образователната система“, и др. Предложи преносимостта на длъжността на педагогическия специалист при смяна на една образователна институция с друга да бъде придружено и от запазването на неговото трудово възнаграждение, както и за длъжността „директор“ на образователна институция да може да кандидатстват лица, придобили втора и/или първа ПКС. Предложи също социалните партньори да участват в Комисиите при атестирането на директорите и др.

След направените предложения от страна на г-жа Такева бе взето решение Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да бъде приета от членовете на ОС. Предстои да влезе в сила нейното изпълнение.

В точка Разни от името на председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе поискана в оперативен план информация за:

1. Работните заплати на заетите в системата на предучилищното и училищно образование у нас;

2. Сключените срочни трудови договори в системата на предучилищното и училищно образование у нас.

По предложение на г-жа Такева бе решено да се подпише общо писмо-декларация в подкрепа на колегията във връзка с осъдителното поведение на родителите, създаващи проблеми в столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ и 38. ОУ „Васил Априлов“.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©