Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Публично бе представена Стратегията за възпитателната дейност в образователните институции (2019-2030)
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в първото публично представяне на проекта на Стратегията за възпитателната дейност в образователните институции (2019-2030), резултат от дългогодишните усилия на МОН, социалните партньори и академичната общност у нас. Събитието се проведе на 22 април т.г. с участието на министърът на образованието и науката Красимир Вълчев , зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, и директори на дирекции в МОН.

Присъстваха и над 100 участници, сред които българският евродепутат в Европейския парламент Асим Адемов, университетски преподаватели и представители на академичните среди, началници на РУО от цялата срана, директори и учители от образователни институции у нас, представители на неправителствени организации, медии и др. Презентация за мисията, визията, направленията на приоритетните възпитателни цели и факторите за реализирането им, заложени в Стратегията, която цели да формира личностни качества, ценности и нагласи за интелектуално, емоционално, духовно-нравствено и физическо развитие на децата и учениците в съответствие с тяхната възраст, потребност, способности и интереси, представи директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Радостина Новакова.

„Възпитателната работа е неделима част от образованието. Нуждаем се от взаимодействие между образователните институции и семейството. Родителите и учителите имаме обща мисия. Ако искаме да подредим обществото, трябва да търсим и постигнем съгласие как да възпитаваме децата и учениците.“ – изтъкна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, откривайки дискусионното събитие. „Партньорството е важно, възпитанието не може да се случи без обединение на всички институции, на учители и родители“, подчерта и заместник-министър Таня Михайлова. Възпитание в нравственост и добронамереност, отговорност, дисциплина, уважение към другите и към институцията, са част от приоритетните възпитателни цели, заложени в Стратегията.“- допълни още г-жа Михайлова.Подкрепа към Стратегията от името на СБУ, заяви председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева . Тя благодари на екипа на МОН, разработили проекта на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции и в своето изложение постави акцент на възпитанието, което е в основата на развитие на всяка личност. „Децата и учениците трябва да се възпитават в нравствени ценности, в патриотизъм и родолюбие, в толерантност и в гражданско поведение. И това е процес, в който учителите се нуждаят от подкрепата на родителите и цялото общество.“ -изтъкна г-жа Такева. Председателят на СБУ говори и за ролята на възпитанието за преодоляване на агресията и насилието в образователните институции. Даде пример, че редица образователни системи в Европа - Чехия, Полша и Франция работят за формиране на семейните ценности и връщането на семейството като основна социална единица. В края на своето изложение припомни на всички „Рибния буквар” на Петър Берон, който представя традиционните постулати на българската образователна система и доказва, че първоначално възпитанието е доминирало пред образованието, теза, която защитава и чрез своите политики СБУ в днешно време.

В последвалата дискусия, чийто модератор бе социологът доц. д-р Антоний Гълъбов участниците представиха своите становища и заявиха своята подкрепа към Стратегията за възпитателната работа в образователните институции.

Българският представител в Европейския парламент Асим Адемов, който инициира кампанията „Да върнем родителите в училище“, също заяви, че темата за възпитанието е изключително важна. Но, че освен мотивираните учители и обновяващата се привлекателна среда, за качествено образование е необходимо да се привлекат и представителите на родителската общност. Г-н Адемов говори за изграждането на доверие между училището и обществото и цитира изследване, според което, там където то съществува няма агресия и насилие.

По време на дискусията участниците се обединиха около тезата, че децата трябва да бъдат възпитани да харесват ученето и да се чувстват щастливи в училище, че благотворителните каузи увличат децата и помагат за възпитанието им. Акцент бе поставен на значимата роля на учителя и класния ръководител, включването на семейството в извънкласни, извънучилищни и проектни дейности, за да се изгради взаимно доверие между ученици, родители и учители.

Доц. Антоний Гълъбов говори за публичния статус на знаещия човек и за възможностите да бъде оценен от обществото. Направи анализ на съществените различия между поколенията и промяната на представата за възпитанието през различните етапи на развитие на страната ни и обобщи, че то трябва да намери естественото си място, но не само през фигурата на учителя, а с подкрепата на общността около училището. „Ключова роля в образованието е самият учител и неговият авторитет. Ако в доброто училище има образци, няма причина да не спечелим съревнованието със средата, която налага негативни примери“, посочи социалният антрополог Харалан Александров.

Предстои Стратегията за възпитателната дейност в образователните институции (2019-2030) да се реализира във всяко българско училище и детска градина.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©