Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество
На 10 април 2019 г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет (ОС) за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, главният секретар на МОН Албена Михайлова, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, директори на дирекции в МОН и др.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Информация за видовете квалификация на педагогическите специалисти в образователната система.

2. Обсъждане на предложения за обвързване на социалното подпомагане със задължението за редовно посещение на децата и учениците в детската градина и училищата.

3. Обсъждане на предложения на психолози и педагогически специалисти за промяна на Колективния трудов договор.

4. Информация за дейността на Държавния логопедичен център.

5. Разни.

По точка първа бе представена подробна информация за възможностите, които предлагат: Националната програма „Квалификация“ на МОН, проект „Квалификация“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) и дейности, включени в новите национални програми на МОН за квалификация на педагогическите специалисти у нас.

Членовете на ОС бяха запознати с новостите, свързани с видовете, фазите на съответните квалификационни обучения, темите, предвидените средства за тях и други специфики на квалификацията на педагогическите специалисти, поставяща във фокус личностната мотивация и персоналния избор на педагогическия специалист, от директора на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Радостина Новакова, от директора на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН и ръководителя на проект „Квалификация“ по ОП „НОИР“ Наталия Михалевска, директора на Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН Петя Кръстева, директора на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН Лили Друмева, вече депутат от ГЕРБ, и директора на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование към МОН Неда Кръстинова. След задълбочена дискусия членовете на ОС приеха представената изчерпателна информация по точка първа и по направени от страна на председателя на СБУ предложения и взеха следните решения:

1. Във връзка с квалификацията на педагогическите специалисти да бъде организирана от МОН информационна кампания, като за целта се използва комуникационният капацитет на специализираните печатни издания: в. „Учителско дело“ и в. „Аз буки“, както и електронните сайтове на всички социални партньори, членове на ОС.

2. Квалификацията на педагогическите специалисти по Националната програма да бъде организирана от РУО в страната, като за целта бъдат преведени средства на базата на направените разчети за броя на педагогическите специалисти и образователните институции в съответните области. В квалификацията да бъдат включени с предимство педагогически специалисти над 54-годишна възраст.

3. Да продължи обучението на педагогически специалисти, определени от МОН, които подготвят ученици за участие в международни състезания и класации, издигащи имиджа на българската образователна система. Във връзка с това решение, от директора на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование към МОН Неда Кръстинова да бъде разработен механизъм, който проследява цялостния подход на организация на подготовката на учениците с цел постигане на напредък и високи постижения в международен аспект.

4. В срок до края на м. април екипът на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН да разработи план за действие на Националната стратегия за квалификация на педагогическите специалисти у нас, даващ възможност за ефективно изпълнение на заложените в нея дейности и тяхното финансово обезпечаване.

5. Членовете на ОС приеха от предвидените 850 000 лева за Националната програма „Квалификация“ на МОН за квалификация на педагогическите специалисти – 140 000 лева да бъдат разпределени за Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

По точка втора от дневния ред министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи политиките на МОН и свързаните с тях промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи, обвързващи социалната политика на държавата с редовното посещение на децата и учениците в съответните образователни институции. Така представената социална политика на МОН бе подкрепена от социалните партньори.

По точка трета от дневния ред на заседанието на ОС председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева запозна присъстващите с решенията, взети на проведената с нейно участие на 4 април 2019 г. в МОН среща на министъра на образованието Красимир Вълчев, зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова с две представителни групи от психолози и педагогически съветници в системата на предучилищното и училищното образование у нас. А именно: двете групи да прецизират и обединят исканията си в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и да бъде сформирана работна група с участието на експерти от МОН, представители на социалните партньори, на психолозите, педагогическите съветници, социалните работници, представители на ЦПЛР, която да разработи становище относно изпълняваните функции, задължения и възнагражденията на педагогическите съветници и психолозите в образователните институции у нас.

В точка четвърта по искане на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе представена дейността на Държавния логопедичен център. Директорът Детелинка Траянова запозна присъстващите със структурата и организацията на работата на Държавния логопедичен център, стандартите в диагностиката и логопедичната терапия сред децата и учениците в българските образователни институции. Представи резултатите от скрининг изследване, отчитайки тревожна статистика за ситуацията у нас, свързаната с различни комуникационни нарушения и обучителни трудности сред подрастващите у нас, в това число езикови нарушения, дисграфия и дислексия, дискалкулия и заекване. Стана ясно, че сред обследвани 31 292 деца и ученици през 2018 г. в България 23,9% са с комуникативни нарушения и обучителни трудности, т.е. 1661 деца и ученици, 204 от тях са със СОП, а 1221 деца и ученици са с тежки комуникативни нарушения.

След продължителна дискусия и на базата на изнесените тревожни данни бе взето решение от предвидените средства за работа с деца със СОП да бъдат пренасочени средства за превенция и профилактика за борба с комуникативни и обучителни затруднения сред децата и учениците у нас, както и за квалификация на детски учители в начален етап на образованието за работа с деца и ученици с комуникативна патология.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©