Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ФОРУМ – БЮДЖЕТ – 2019

Ефективно партньорство за устойчиво развитие на средното образование
По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира и организира национален обучителен форум за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, през 2019 година той се проведе на 29 януари в гр. Банкя и бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и главния секретар на Министерството на образованието и науката Албена Михайлова. В събитието взеха участие заместник-председателят на СБУ Красимир Попов, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори и членове на СБУ, заместник-кметове и кметове на областни центрове и на общини, директори на дирекции в МОН и в Министерство на финансите, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието, директори на водещи учебни заведения в системата на средното образование, и др. За да поставят във фокус основните моменти по съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование, в националния форум се включиха лектори от МОН, МФ и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).В хода на събитието бе презентиран бюджетът за системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г. от Александра Димитрова, държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите. Оценка на изпълнението на бюджета за 2018 г. за средно образование направи Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН. Анализ на новия механизъм на делегираните бюджети, на механизмите за формиране на средствата за работни заплати през 2019 г., финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи, диференцираното заплащане и други акценти представиха Мариана Ламбова и Дима Коцева, началник-отдели в Дирекция „Финанси“ в МОН. Те направиха анализ и оценка на изпълнението на бюджета за 2018 г. за държавните и общинските училища, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие в страната. Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ, представи пред аудиторията акценти в подготовката на общинските бюджети за 2019 г. и ролята на социалните партньори при приемане на формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти.

В заключителната част, поради неотложни служебни ангажименти, към форума се присъедини заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, която приветства участниците и очерта приоритетите на МОН през учебната 2018 - 2019 г. Радостина Новакова, директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, запозна участниците в обучителния форум с постигнатите през последните три месеца резултати по изпълнението на дейност едно от проекта „Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и очерта конкретните дейности, върху които ще бъдат концентрирани усилията по Националните програми, свързани с квалификацията на педагогическите за 2019 г.В хода на проведените дискусии бяха споделени становища, дискутирани конкретни казуси и търсени най-добрите решения за усъвършенстване на политиките за развитие на средното образование чрез ефективно и разумно разпределение на средствата за финансиране на заетите в сектора и приоритетно развитие на определени дейности.Подробна информация за форума, посветен на съставянето и приемането на бюджет – 2019, четете в брой №4/4.02.2019 г. на вестник „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©