СТАНОВИЩЕ
на
Синдиката на българските учители
по предложения проект за промяна на ПМС 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 ____________________________________________________[ прочети подробности ]