Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Р Е Ш Е Н И Е № 633
от 8 септември 2014 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2015Г.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 633

от 8 септември 2014 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2015 Г.

На основание чл. 71, ал. 1 от Закона за публичните финанси

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Определя делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги, съгласно приложение № 1.

2. Приема стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” към функция „Общи държавни служби”, финансирана чрез бюджетите на общините, съгласно приложение № 2.

3. Приема стандарти за издръжка и за численост на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях като делегирана от държавата дейност във функция „Отбрана и сигурност”, финансирана чрез бюджетите на общините, съгласно приложение № 3.

4. Приема стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функции „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Икономически дейности и услуги”, финансирани чрез бюджетите на общините, съгласно приложение № 4.

5. Приeма разпределението на общините по групи при прилагане

на стандартите по т. 4 за общообразователните училища съгласно

приложение № 5.

6. Стандартите и допълващите стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” се прилагат и от държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от бюджетите на министерствата.

7. Министърът на вътрешните работи представя информация в Министерството на финансите за броя на регистрираните доброволци по общини за всяко тримесечие.

8. Министърът на културата представя в Министерството на финансите списък на общинските културни институти с регионален характер, финансирани по стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, и уведомява кметовете на общините за разпределението на субсидираните бройки по съответните културни институти на територията на общината.

9. Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по стандартите.

10. Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функция „Образование” с изключение на училищата, детските градини и обслужващите звена, които прилагат система на делегирани бюджети, в рамките на средствата, определени по стандартите.

11. Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата), в рамките на средствата, определени по стандартите.

12. Средствата за финансиране на нови социални услуги, които ще функционират по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които приключват в рамките на 2015 г., ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на бюджета през 2015 г. чрез компенсирани промени между отделни социални услуги по предложение на министъра на труда и социалната политика.

13. Министърът на финансите изготвя разходната част на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, по общини в съответствие с приетите стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Близнашки

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

В прикачения файл, както и на сайта на СБУ в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/Решения може да намерите РЕШЕНИЕ 633/08.09.2014 С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©