Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Важно да знаете


За да ползвате ефективно осигурителните си права и да имате бърз достъп до услугите на Националния осигурителен институт (НОИ) е добре да се сдобиете с ПИК – 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код, издаван от Националния осигурителен институт (НОИ). С него чрез рубриката „Е-услуги“ на интернет страницата на института (www.nssi.bg) могат да се ползват редица електронни услуги, които са свързани с достъп до лични данни. Защитата на личните данни е гарантирана. Достъпът до е-услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК и ЕГН/ЛНЧ. За лица, които нямат ЕГН/ЛНЧ, се въвежда служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите (НАП). Издаваният от НАП 12-цифрен ПИК на този етап може да се ползва за достъп само до определени услуги, предоставяни от НОИ.

ПИК се издава на момента в териториалните поделения на НОИ и всички техни регионални офиси. Активирането му става в рамките на деня на неговото издаване. Услугата е безплатна. ПИК може да се получи лично или чрез упълномощено лице във всяко едно териториално поделение на НОИ в страната. Личното получаване на ПИК става единствено срещу представянето на лична карта, без да е необходимо предварително да попълвате заявление. Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което, след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.

Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват. Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.

Така по интернет може да следите осигурителния си статус и дали работодателят Ви начислява дължимите осигуровки. Ако Ви предстои пенсиониране, може да проверите натрупания осигурителен стаж и доход. В случай, че сте останали без работа, ако сте в отпуск по майчинство или по болест, чрез своя ПИК можете да следите дали Ви е отпуснато обезщетение и дали същото е изплатено. Лицата, които са в отпуск по болест или бременност и раждане, имат възможност да проследяват постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ.

Кои онлайн справки на НОИ можете да използвате с ПИК?

• Изчисляване на прогнозна пенсия;

• Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;

• Справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам;

• Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;

• Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;

• Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;

• Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;

• Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;

• Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;

• Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;

• Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица;

• Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;

• Справка за издадени пенсионни разпореждания.

С ПИК също така може за подадете заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, както и да зададете актуален въпрос или да подадете сигнал или жалба чрез контактните форми. Достъпът до тях е безплатен чрез подрубриката „Административни услуги“ на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Стъпките за ползването на административните услуги са следните: Първо избирате съответното териториално поделение на НОИ, Централно управление на НОИ или Дирекция „Европейски регламенти и международни договори“, където искате да насочите услугата, след това се позиционирате на реда „Административни услуги“ и накрая избирате исканата от Вас услуга. За въпроси, сигнали и жалби по електронен път към НОИ след избора на териториално поделение се избира съответната опция.

УД по информация на НОИ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©