Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ЕТИЧЕН КОДЕКС на Сдружение “Обществен женски парламент – ХХI век“
ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичният кодекс представлява единна система от правила и норми, които всеки член на Сдружение “Обществен женски парламент – ХХI век“ доброволно се задължава да съблюдава и изпълнява. Морално‐етичните принципи са формулирани на базата на общите морални принципи и ценности на съвременното общество.

Общи положения

Чл. 1

Етичният кодекс се създава въз основа на целите и задачите на Сдружение “Обществен женски парламент – ХХI век“ (ОЖП) записани в неговия устав.

Чл. 2

Основните цели на Сдружението са организирано извършване на дейност за взаимна изгода на членовете, подобряване положението на жената в образованието и другите помощни професии в тази област, съобразявайки дейността си с изискванията на ЗЮЛНЦ, като:

- Лобира за усъвършенстване законодателството в защита на жените в труда и обществото, в образованието, а също и на жените в семейството.

- Подпомага образователната и трудовата реализация на жените и съдействува за подобряване условията на труд на жените. Подпомага младите жени за отглеждане и възпитание на децата в семейството.

- Организира междубалканско сътрудничество на жените от балканския регион.

- Участва самостоятелно или съвместно с държавни и неправителствени органи и организации в български и международни проекти близки по дух и насоченост с целите и задачите на сдружението.

- Осъществява връзки и обменя опит с органи и организации от страната и чужбина и международни такива. Организира и финансира други позволени от закона дейности, благотворителни концерти, търгове, рекламно-популяризаторска дейност и други подобни, които не влизат в противоречие със закона, целите и статута на сдружението.

Чл. 3

Сдружение“ Обществен женски парламент – ХХI век“ осъществява дейността си като:

1. Спазват следните принципи:

- законност;

- честност;

- лоялност;

- демократичност;

- прозрачност;

- безпристрастност;

- съпричастност;

- политическа и религиозна неутралност;

- компетентност;

- отговорност;

- зачитане на личността и отчетност.

2.сътрудничи и подпомага икономическите, социално културните проблеми на жените, чрез:

- насърчаване трудовата реализация на жените съобразно образователния им ценз;

- стимулира участието на жените в обществения живот в България;

- подпомагане на младите майки,

- общуване с различните етнически групи,

- внедрявайки опита на други сходни международни организации, както и опита на жените от балканския регион;

- лично подпомагане при нужда на членовете на сдружението при нужда за осигуряване на място за труд, образование, отглеждане на децата и тяхното възпитание.

Членство и отношенията между членовете на Сдружението

Чл. 4

Всеки член на ОЖП декларира, че приема и ще спазва този Кодекс.

Чл. 5

Членовете на ОЖП споделят доброволно като висш принцип общата цел и общите интереси, които ги обединяват и ръководят във всички техни действия.

Чл. 6

(1)Отношенията между членовете на Сдружението се основават на принципите на взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ.

(2)Член на Сдружението или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на организацията или на нейн член.

Чл. 7

Членовете на ОЖП приемат да обменят информация и ресурси, които имат отношение към благополучието, закрилата на правата и подобряване положението на жената.

Чл. 8

Членовете на ОЖП участват активно в решаване на проблемите по дейностите на ОЖП.

Чл. 9

Членовете на ОЖП не трябва да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ОЖП.

Чл. 10

Членовете на ОЖП приемат в своята работа да избягват действия, които дискриминират техни колеги на базата на национална принадлежност, пол, религия, възраст, здравословно състояние или раса.

Чл. 11

Членовете работят за това, всички останали членове да се чувстват уважавани, като се зачита личното им достойнство, да се насърчават силните им страни и се създава чувство за сигурност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12

Нормите на настоящия Кодекс са доброволно прието морално‐етично задължение за поведение на членовете на ОЖП.

Всеки член е длъжен да се запознае с разпоредбите на този Кодекс.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©