Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Изменения и допълнения в европейски директиви, свързани с безопасни и здравословни условия на труд


Основен приоритет на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд до 2020 г. е засилването на борбата срещу професионалните ракови заболявания чрез законодателни предложения и повишаване но осведомеността по този нарастващ проблем. Свързаните с работата ракови заболявания са на първо място сред причините за смъртните случаи в ЕС (53 %), а данните на Европейската комисия сочат, че всеки час в ЕС десет души умират от рак, свързан с работното място. Над 1000 са канцерогенните вещества, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. Експозицията на канцерогенни вещества е в основата на редица други заболявания, като алергии, респираторни проблеми, кожни заболявания, репродуктивни проблеми и др.

На 13 май 2016 г. ЕК приема решение за изменение на Директивата за канцерогени и мутагени и за определяне или преразглеждане на задължителни гранични стойности за експозиция по време на работа на 13 химични агента. Това става след силен натиск от страна на ЕКП, след като повече от 10 години не е имало почти никакви промени по тази директива. ЕКП предлага списък от 50 вещества, за които до 2020 г. да бъдат определени задължителни гранични стойности на професионална експозиция. Първият етап приключи с приемането на Директива 2017/2398 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени по време на работа. Освен че въвежда гранични стойности за 13 вещества, директивата дава насоки, които могат да наложат промени в нормативните документи на национално ниво. Важна промяна, която касае медицинското наблюдение на работниците е, че лекарят или органът, отговорен за това, може да назначи медицинско наблюдение след края на експозицията и то да продължи толкова дълго, колкото счете за необходимо за опазване на здравето на съответния работник. Доказателство за това е, че значителна част раковите заболявания днес се дължат на експозицията на азбест в миналото.

В член 18а на Директивата се прави предложение в неиния обхват да бъдат включени токсични за репродукцията вещества. С провеждането на семинар по тази тема наскоро СБУ показа, че е на пулса на актуалните проблеми, касаещи здравето и безопасността на хората. Най-късно до първото тримесечие на 2019 г. ЕК, след консултация със социалните партньори трябва да представи законодателно предложение за включване на репротоксините в директивата за канцерогени и мутагени. ЕКП подкрепя категорично такова предложение. Според данни на Eurostat за 2017 г. 30734 души у нас са подложени в различна степен на експозиция на репротоксични вещества. Шест европейски страни, представляващи 38% от работната сила в ЕС (Австрия, Белгия, Чехия, Финландия, Франция и Германия), вече са разширили обхвата на Директивата за канцерогенните вещества по отношение на токсичните за репродукцията вещества при въвеждането и в националното си законодателство. Констатациите от проучването на въздействието, поръчано от Европейската комисия показват, че в две от тези страни (Франция и Германия - единствените, изучавани в рамките на групата ), това разширение очевидно е довело до ползи от гледна точка на намаляване на експозицията на работниците на репротоксични вещества.

Директива 2017/2398 трябва да бъде въведена у нас до 17.01 2020 г. със съответните законови, подзаконови и административни разпоредби.

Вече имаме още две предложения на Комисията за актуализиране на Директивата за канцерогени и мутагенип по отношение на още 12 канцерогена. В оценката на въздействието се прогнозира, че това ще доведе до повишена защита на поне 4 милиона работници и до повече яснота за работодателите и правоприлагащите органи. Очаква се, че двете предложения, взети заедно, биха предотвратили над 100 000 смъртни случая, причинени от ракови заболявания, свързани с работата.

Изменения в други директиви.

В Консултативния съвет по безопасност и здраве в Люксембург, наскоро бяха разгледани предложения за технически промени в приложенията към директивата за биологични агенти и директивата за лични предпазни средства.

Предстои създаване на работни групи за актуализиране на директивите за работни места и за екранно оборудване. Промените в начините на работа и новите форми на труд налагат възприемането на по-динамична представа за понятието „работно място”. Директивата за екранно оборудване е от началото на деветдесетте година, като технологиите оттогава са се променили драстично. За системата на образованието, където използването на нови технологии и въвеждането на интерактивно обучение настъпват с бързи темпове, промените в тези директиви несъмнено ще окажат влияние за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Не мога да пропусна фактът, че на заседанието на ИК на ЕКП, което се проведе у нас на 25 и 26 юни беше приета резолюция на ЕКП за активни действия за борба със стреса и премахване на психосоциалните рискове на работното място и необходимостта от европейска директива в тази област. Това е една тема, която бихме могли да следим в развитие и, сигурен съм, ще представлява интерес за вашата широка аудитория.

Информация за кампанията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа- „Здравословните работни места управляват опасните вещества”.

За поредна година КНСБ провежда първото събитие в нашата страна, посветено на новата кампания на ЕАБЗР/ EU – OSHA за 2018 – 2019 г. -„Здравословните работни места управляват опасните вещества”. Кампанията има за цел повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място, и насърчаване на култура за превенция на риска.

Много вещества, използвани на работното място причиняват вреда не само на работниците, но и на други лица, които могат по невнимание да бъдат изложени на такива вещества. Някои от тях, включени в категорията на физическите опасности пораждат съществен риск за безопасността на работното място, например риск от пожар, експлозия, задушаване, като в повечето случаи опасните вещества се характеризират с едновременното действие на тези свойства.

Една от основните цели на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества” е да предложи инструменти за управление на риска от опасни вещества. Дават се насоки за оценка на риска, както и мерки за отстраняване или намаляване употребата на опасни вещества, примери от практиката, презентации, е-инструмент за опасните вещества. Така например в специализираните кабинети и в помещенията за практически упражнения в училищата трябва да се осигурява улавяне, отвеждане или неутрализиране на опасните вещества, които се отделят по време на опит под формата на газове, пари или прах. Използваните материали за ремонти дейности, почистване, както и училищните мебели трябва да имат съответните спецификации и сертификати за безопасност и т.н. Особено внимание се отделя на уязвимите групи работници, изложени на работа с опасни вещества, младите работници или такива за които по закон се изисква специална защита (бременни, кърмещи), временни работници.

В уводните си думи при откриване на първият семинар по темата, д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ, акцентира, че с активното си участие в кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества”, КНСБ се ангажира не само с популяризирането на целите и, но и ще се стреми да предлага решения, които да са полезни за работниците и служителите, специалистите по БЗР, работодателите, както на ниво предприятия и отрасли, така и на национално ниво.

Огнян Атанасов

Национален секретар по БЗР на КНСБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©