Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет
На 26 март т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на национални програми за 2018 г.

2. Проект на бюджет за 2019 г.

3. Откриване на процедура по КТД.

4. Разни

По точка първа бе представен проекта на 13-те национални програми на МОН за 2018 г. Членовете на ОС бяха запознати и с трите нови програми – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Стана ясно, че се разширява обхватът на програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в която са разработени три нови модула - за посещения на музеи, за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и за осигуряване на ученически шкафчета. Новост за програмата „Без свободен час“ е нейното целогодишно действие за детските градини. По направено от страна на председателят на СБУ предложение бе решено в проекта на националната програма за квалификация да бъдат включени и темите: „Образование в доброта“, „Обучение на възрастни“ „Методи, средства и похвати за задържане на децата и учениците, вече привлечени чрез междуинституционалния механизъм за обхват на децата и учениците в образователните институции у нас“, „Обучение на педагогическите специалисти в българските училища зад граница“ и др. Бе решено също на последващо заседание на ОС да бъде разгледана като самостоятелна тема - Националната програма „Квалификация“ с цел усъвършенстване и прецизиране на нейните модули. Така представения проект на национални програми за 2018 г. бе единодушно приет.

По точка втора от дневния ред на заседанието министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи проект на бюджет за 2019 г. Синдиката на българските учители предостави на социалните партньори своето становище за бюджет 2019 г, съгласно което настоява за отпускане допълнително на не по-малко от 957 000 000 спрямо бюджета за 2018 г., разпределени както следва:

1. За обезпечаване увеличението на основните работни заплати на заетите в сектор „Образование“ от 01.01.2019 г., включително и увеличението на минималната работна заплата – 362 млн. лева.

2. За усъвършенстване и утвърждаване в практиката на новия механизъм за разпределение на делегираните бюджети, отчитащ като фактор брой деца/ученици, брой групи/паралелки и социално-икономическа и териториална определеност на общината, както и за материална издръжка на образователните звена – 260 млн. лева.

3. За осигуряване действието на националните програми в системата на образованието, финансирани от републиканския бюджет – 120 млн. лева

4. За осигуряване дейностите по целодневната организация на учебния процес и за извънкласни и извънучебни дейности – 95 млн. лева

5. За осигуряване транспорта и възстановяване на разходите за наем на учители - 35 млн. лева

6. За осигуряване транспорта на учениците – 65 млн. лева

Така представения проект за бюджет 2019 г. бе подкрепен от министъра на образованието и науката, и членовете на ОС.

По точка трета бе открита процедура за подготовка на нов Колективен трудов договор за системата на средното образование. Социалните партньори решиха първата среща на комисията по КТД да се проведе на 2 април 2018 г.

В точка разни бяха дискутирани въпроси, по направени от страна на СБУ запитвания. Стана ясно, че Наредбата за изплащане на транспортните разходи на педагогическите специалисти ще бъде готова в срок до 2 седмици. Бе повдигнат въпроса за нарушаването на Кодекса на труда и разпоредбите на министъра на образованието и науката при неправомерни подписани трудови договори на педагогически специалисти, над 4000 от страна на директори в редица учебни заведения в страната. По предложение на председателят на СБУ бе решено МОН да направи анализ на изразходваните средства за изминалия 6-месечен период, по видове и степени образователни институции и да предостави данните на членовете на Отрасловия съвет.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©