Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Във връзка с обезщетението от десет брутни работни заплати при пенсиониране на педагогически специалисти


През последните седмици, след публикуването на сайта на МОН на Проекта на национални програми, в Централата на Синдиката на българските учители се получиха множество тревожни запитвания.

Притеснения у колегите предизвика текстът в точка 6.3.1.1. на Програмата „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и обслужващите звена“., според който : „За сметка на бюджета на модула се финансират обезщетенията по чл. 222, ал. 3, но не-повече от осем брутни работни заплати на едно лице.“

Обезщетението при пенсиониране в размер на 10 брутни заплати за педагогическите специалисти е предвидено в чл. 219, ал. 6 от новия Закон за предучилищното и училищно образование.

Съгласно §60 от Преходните и заключителни разпоредби на закона той влиза в сила от 01.08.2016 г., следователно след тази дата ще се прилага и текстът отнасящ се до обезщетението по чл. 222, ал. 3.

Както е известно, цитираното обезщетение е едно от обезщетенията, които се изплащат по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и обслужващите звена“.

Общия бюджет предвиден в проекта на програмата е 24 860 000 лева, като само този на модула за обезщетения е 22 020 000 лева.

Същите суми за 2015 г. са били съответно - 19 860 000 лева и 17 020 000 лева.

Видимо е увеличението от 5 милиона лева, което следва да покрие разликата между осем и десет брутни работни заплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 за педагогическите специалисти, както и изплащането в пълен размер от програмата на обезщетенията в детските градини.

Обяснението за на пръв поглед съществуващите противоречие между Закона и Програмата се състои в принципите на нормотворчеството – Програмата като нормативен документ следва да се съобразява с действащото законодателство от по-висок ранг (съгласно Закон за нормативните документи), но ЗПУО, макар и приет от Народното събрание не е влязъл в сила и до неговото влизане в сила не може да става позоваване на текстове в него.

Поради тази причина в програмата са предвидени достатъчно средства за изплащане на обезщетенията в пълния им размер (десет брутни работни заплати след 01.08.2016 г.), но броят брутни заплати в текста е съобразен с действащите в настоящия момент нормативи (Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014.).

След влизане в сила на новия Закон в текста на Програмата ще бъде извършена съответна корекция с която ще се даде възможност за изплащането на учитерските обезщетения при пенсиониране в размер на десет брутни работни заплати.

Иван Кънчев,

гл. експерт в направление „Професионално-творческо“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©