Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в международна научно-практическа конференция
На 2 септември 2015 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в ХV международна научно-практическа конференция на тема: „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“.В първото от петте тематични направления на форума: „Теоретико-методологически проблеми на подготовката на бъдещия специалист в университета“, тя презентира своя научен доклад: „Интеркултурно образование в мултикултурна среда“. В него д.ик.н. Янка Такева постави няколко основни въпроса: Какво е това „интеркултурно образование в мултикултурна среда“? Кои са методите и подходите на интеркултурното образование в мултикултурна среда? Как да осъществяваме партньорство с институции и организации за реализиране на интеркултурно образование в мултикултурна среда? и др. Тя акцентира върху кардинални за българското училище проблеми, свързани с университетската подготовка на бъдещите учители по теория и практика на интеркултурно образование, за теоретичните аспекти на преподаването на интеркултурното образование в мултикултурна среда и др.

ХV-та международна научно-практическа конференция се организира от Асоциацията на професорите от славянските страни /АПСС/ с председател проф. д.п.н. Емилия Рангелова и съвместно със: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по педагогика, Департамент по информация и усъвършенстване на учителите и Департамент по спорт); Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Педагогически факултет и Университетски център за кариерно развитие), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и секция „Педагогика и Психология” при Съюза на учените в България.

В конференцията, която се провежда до 6 септември в Творческия дом на СУ „Св. Климент Охридски“ в град Китен, участват със 144 доклади - индивидуални и колективни, над 120 учени от седем държави - Полша, Чехия, Словакия, Беларус, Русия, Украйна и България. Почетен гост на конференцията е международно известният учен д.пс.н. проф. Лариса Митина, а сред българските участници са: д.п.н. проф. Дора Левтерова, декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Атанаска Тенева - преподавател в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, доц. д-р Йорданка Факирска от Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. д-р Георги Петров и доц. д-р Владислав Господинов от СУ „Климент Охридски“, и др. Участниците в конференцията взеха решение за издаване на научно списание, което ще има съществен принос за подобряване на международния научен обмен.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©