Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество обсъди държавния план-прием за учебната 2015/2016 г.


На 20 март 2015 г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. Заседанието бе ръководено от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет. В него взеха участие Красимир Вълчев - главен секретар на Министерство на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - Председател на Синдиката на българските учители; Красимир Попов – зам.-председател на СБУ; представители на останалите национално представени синдикални и работодателски организации у нас, както и директори на дирекции в Министерство на образованието и науката.Заседанието започна с празнично награждаване на Председателят на СБУ - д.ик.н. Янка Такева. От името на екипа на Министерство на образованието и науката, Председателят на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и зам.-министър на образованието Ваня Кастрева, награди г-жа Такева с икона на св. Иван Рилски, „в знак на благодарност за устойчивост, иновативно отношение и утвърдена политика към социалните партньори - показател за напредъка в развитието на средното образование“.

По повод 25-годишния тържествен юбилей на Синдиката на българските учители, д.ик.н. Янка Такева връчи Диплом със златен приз на председателя на Отрасловия съвет и зам.-министър на образованието и науката - Ваня Кастрева и на главния секретар на министерството - Красимир Вълчев.

С признание за активно партниране през изминалите години при отстояване на политиките за качествено образование, както и за защита на професионалните и социални права на заетите в системата на средното образование, бяха наградени и всички социални партньори, членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.Диплом с плакет и специалните издания на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон и „История славянобългарска“, както и „Равносметката 2010-2015“, написана по повод юбилея получиха председателите на Независимият учителски синдикат към КНСБ (НУС), Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), Синдикат „Образование” към Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Българска асоциация на частните училища (БАЧУ).

След празничното награждаване отрасловият съвет премина при следния дневен ред.

1. Представяне на информация относно държавния план-прием за учебната 2015/2016 година.

2. Разни

2.1. Обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1997 г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени с мотивите към него.

2.2. Представяне на отчета за дейността на ОСТС за период 1 ноември 2014 – 28 февруари 2015.

По точка първа от дневния ред Ваня Кастрева направи сравнителен анализ на държавния прием на учениците от общообразователните и професионалните училища през изминалата 2013/2014 и настоящата учебна година 2014/2015. От представените конкретни данни стана ясно, че с около 3200 са намаляли учениците, кандидатстващи след седми клас в сравнение с миналата година. Бяха очертани трайните неблагоприятни тенденции и относно намаляващият брой на учениците, продължаващи професионалното си образование след осми клас. Презентирана беше информация за възможностите за професионално образование на учениците след 6, 7 и 8 клас за 2015/2016 г., в това число бе упоменато, че МОН гарантира достъпа на ученици със СОП до професионални училища. Представена бе картина на предпочитания профил сред кандидатстващите ученици – като водещ бе изтъкнат чуждоезиковия профил, следван от технологичен и природо-математичен. Завършвайки презентацията, зам.-министъра на образованието и науката изтъкна, че министерството ще продължи да работи за баланса между професионалните и общообразователни училища да гарантират достъп на учениците до най-желаните и подходящи специалности за тях.

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева благодари за изчерпателната информация и предложи презентацията да бъде препратена на всички социални партньори, с оглед запознаване на съответните екипи с нужната информация. Тя постави конкретни въпроси, свързани с представената информация по т.1 от дневния ред: за наличието на справка на МОН, относно корелацията между резултатите от представените тенденции, касаещи намаляване броя на кандидатстващите ученици и заетостта на учителите, и за съотношението на обхвата на учениците в средно общообразователните и професионални училища. „Съществува ли баланс и в какви цифри се изразява към момента?”- попита още г-жа Такева.

Председателят на СБУ повдигна въпроса за наредбата за дуалното образование и предложи преди да бъде публично обсъдена и публикувана на сайта на МОН, да бъде разгледана на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Паралелно с това г-жа Такева постави акцент и върху наредбата за валидиране на знания умения и компетенции – конкретно върху тази и част, която може да бъде съотнесена към т.нар. „самостоятелно домашно образование”. „Дефицитите и неточностите, разписани в новия проектозакон за предучилищно и училищно образование, особено тези, които пряко кореспондират с т.нар. „домашното образование“ биха активизирали различните религиозни общности у нас и биха застрашили не само образователната ни система, но и националната ни сигурност, като цяло”., изтъкна още г-жа Такева. Призовавайки членовете на Отрасловия съвет за единно становище по казуса „домашно образование“, Председателят на СБУ пледира за по-категорична позиция от страна на МОН при гласуването на проектозакона. След отговор, на всички поставени въпроси от страна на Янка Такева държавният план-прием бе приет.

По точка 2.1. Милка Коджабашиева, директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН докладва за направените изменения и допълнения на Наредба № 5 за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета. Тя сподели, че конкретните промени са направени по предложение на Министерство на спорта и младежта и касаят учителите по спортна подготовка с цел придобиване на 5 ПКС, при необходим двугодишен педагогически стаж. Проектът за наредба №5 бе приет и бе решено да бъде публикуван на сайта на МОН.

По т. 2.2 от дневния ред, Председателят на Отрасловия съвет представи отчет за дейността му за изминалите 3 месеца. Във връзка с направено предложение от г-жа Такева на Отраслов съвет от 23 февруари, по повод обсъждане на механизмите за обвързване на детските надбавки на родителите на подлежащите на задължително обучение ученици с редовното посещаване на учебни занятия, бе решено на срещата да присъстват зам.-министъра на МТСП и главния секретар на МОН. Преди да бъде приет отчета за изпълнението на взетите за последните 3 месеца решения на Отрасловия съвет, г-жа Кастрева предложи всички проекти на наредби на МОН да бъдат предоставени на екипите на съответните социални партньори за първоначален прочит, преди да бъдат качени на сайта на МОН. По препоръка на Председателя на СБУ бе решено заедно с Наредбата за децата със СОП, предварително да бъде обсъдена на Отраслов съвет и Наредба №1 за работните заплати, поради наличието на технически пропуски в раздела за диференцираното заплащане на учителите. Решено бе следващото заседание на ОСТС да се проведе на 16 април 2015 г.

Ивайла ВАСИЛЕВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©