Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Семинарно обучение за съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2015 г.


Партньорство за целесъобразно съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2015 г.

На 31 януари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе семинарно обучение за съставяне и приемане на бюджета за системата на средното образование за 2015 г. То се организира от СБУ за десета поредна година и бе с участието на проф. Тодор Танев, министър на образоването и науката, Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси”, Дима Коцева, началник-отдел в същата дирекция на образователното министерство. Сред лекторите бе и Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите /МФ/, както и Даниела Ушатова, ръководител екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Освен синдикалния актив, в обучението се включиха социални партньори от цялата страна - зам.-кметове на общини, специалисти и директори на дирекции по образование в общински администрации, началници и експерти от РИО на МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и др.

Във встъпителните си думи при откриване на форума д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, благодари на присъстващите в залата над 80 човека - социални партньори и членове на Синдиката, за големия интерес и отговорното отношение при съставянето и приемането на бюджета за системата на средното образование за 2015 г. „Целта на това обучение е да няма недоразумения при планирането и изразходването на държавните средства, при изготвянето на формулите и реализирането на политиката за увеличаване на работните заплати. То е и стимул за това, училищните бюджети да се правят в партньорство, за да няма напрежение в системата. Много е важно системата на средното образование да е спокойна и да дава принадена стойност - по-високо качество на учебно-възпитателната работа и по-голяма успеваемост на децата и учениците” - подчерта г-жа Такева.

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев приветства организаторите и участниците в обучението и посочи, че то е изключително полезно. Накратко запозна присъстващите с политиките на МОН, както и с предстоящите задачи, свързани с новия проектозакон за предучилищното и училищното образование и разработването на новите държавни образователни стандарти. „Призовавам всички да подкрепим това, което ни харесва в проекта на закона, и да направим всичко възможно заедно да разработим 18-те образователни стандарта, за да бъдат колкото се може по-добри. Нека бъдем достатъчно дръзновени и да не се плашим от това, да преподаваме по нов начин“. По думите му при създаването на стандартите, министерството ще разчита на обратната връзка от учителите, директорите и регионалните инспекторати по образованието. „Системата трябва да бъде спокойна, за да работи - посочи проф. Танев и допълни - под спокойствие в никакъв случай не разбирам заспиване. За да не стоиш на едно място, трябва да гребеш по течението доста активно, но ако искаш да напреднеш, трябва да гребеш още по-активно. Има много добри учители. Учители, които искат учениците им да мислят. Промяната е възможна. Аз съм с Вас! Успех на форума.”

Зам.-министър Ваня Кастрева изрази виждането, че е важно да сме заедно, за да може активно да участваме в процеса на промяната. „Ние, хората, които сме в тази зала – екипът на МОН, всички социални партньори, както и Синдикатът на българските учители, сме тези, които чрез такива ползотворни обсъждания и дискусии сверяваме часовника, градим добри политики и заедно ще успеем да направим един добър закон“. Тя изрази увереност, че законодателят ще се вслуша в гласа на всички сътрудници и ще приеме по-съвършен закон за средното образование. Следващата стъпка на МОН, носещо цялата отговорност пред бъдещото поколение, е да се изработят държавни образователни стандарти, които да бъдат не просто работещи, а да дават възможност на учителите да се чувстват горди, че са част от образователната система. „Тази среща - продължи тя - е посветена на темата за финансирането в образованието. На всички ни е болно, че финансовото изражение все още не е припознато като приоритет в държавната политика. Министър Танев - отбеляза тя - е първият, който каза колко е важно системата да има достатъчно възнаграждения, за да може учителят да се чувства спокоен и да усеща перспективата пред себе си. Важно е сегашните директори да разполагат със средства не само да стимулират педагогическите кадри, но и да изграждат добра материална база като предпоставка за качество на обучителния процес. Аз вярвам - увери Кастрева - че това ще се случи“. Най-важното според нея, за да се случи промяната, са хората. „Няма как да се върви напред и да има промяна, ако в ежедневието не си задаваш въпроса: Какво добро направих за моя клас, за моето училище, за образованието. Промяната е професионализъм, смелост, добронамереност, стабилност и прозрачност в политиките“ - заключи Кастрева.

По време на обучението Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН направи анализ и оценка на изпълнението на бюджета за средното образование - 2014 г. Бяха представени средствата, изразходвани за различни дейности, в това число трудови и допълнителни възнаграждения на заетите в системата на средното образование, за организацията на учебно-възпитателния процес, реализацията на национални програми и др. “За образование и наука през 2014 г. бяха заложени 3.7% от БВП - 3 млрд. 62 млн. лева. През настоящата 2015 г. процентът се запазва, но средствата ще бъдат с 18 млн. лева по-малко от предходната година и заложената сума ще бъде 3 млрд. и 44 млн. лева, за сметка на дейности, финансиращи висшето образование”, уточни г-жа Кръстанова. През 2014 г. бяха реализирани 10 национални програми за средното образование с бюджет от 96 млн. лв., като 38 млн. от тях са били за сметка на МОН, а останалите са получили финансиране от националния бюджет. Предвидените средства за национални програми за 2015 г. са 41 млн. лв. Намалените средства ще бъдат компенсирани с дофинансиране по оперативни програми на ЕС” - допълни Соня Кръстанова. Общата сума на изплатените трудови възнаграждения на педагогическия персонал за предходната 2014 г. е 131 млн. и 700 хил. лева, при средна брутна заплата от 815 лв. Стана ясно, че 5.6 млн. лв. е общият размер на средствата, изплатени за работно облекло на непедагогическия персонал /средно по 294 лв./ и 22 млн. лв. за представително облекло на педагогическия персонал /средно по 349 лв./ в 2400-те училища на територията на страната за 2014 г. Аудиторията беше запозната и с информация за изплатените допълнителни възнаграждения на персонала за 2014 г. Сумата от 53.86 млн. лв. е разпределена в 86 % от училищата у нас, при среден размер на допълнително трудово възнаграждение /ДТВ/ от 686 лв. Г-жа Кръстанова акцентира по време на своята презентация върху размера на преходния остатък в системата за изминалата година. Тя допълни, че през 2014 г. за първи път, благодарение на СБУ, е разписана в КТД препоръчителната 4% бариера за преходен остатък спрямо утвърдения бюджет на училището. На национално ниво отчетеният преходен остатък е 3.9%. По информация на дирекции „Образование“ в общинските администрации общият размер на преходния остатък за общинските училища е 78 млн. 52 хил. лв., в това число: целеви средства - 12 млн. 215 хил. лв., пътни разходи за учители - 1 млн. 868 хил. лв., стипендии на ученици - 1 млн. 505 хил. лв., средства от дарения и европейски проекти - 13 млн. 689 хил. лв. Непреведените средства от Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) от стандарти са 1 млн. 45 хил. лв., а непреведените от ПРБК целеви средства са 1 млн. 6 хил. лв. Полученият чист преходен остатък от средства по стандарти е 46 млн. 724 хил. лв. Стана ясно, че към 31.12.2014 г. неразплатени разходи има в 45 училища. Директорът на дирекция “Финанси” в МОН припомни, че във връзка с публичността и прозрачността при разходване на бюджетните средства в системата на народната просвета се прилага чл. 15 на ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за публично представяне на утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му, както и чл. 63 на ПМС № 3 от 15.01.2014 г., според които директорите на държавните и общинските училища предоставят информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището на Общо събрание на всеки три месеца. Беше акцентирано и на дейностите, свързани с контрола и подобряване на информираността при разходване на средствата по делегираните бюджети.

Г-жа Кръстанова представи новите акценти при разпределението на бюджетните дейности през 2015 г. Първият от тях е липсата на добавка от 520 лв. за целодневните и подготвителни групи в детските градини, за сметка на регламентирани средства за дете по стандарт. Вторият акцент е промяна във финансирането на извънучилищните педагогически учреждения, които ще бъдат с определен стандарт, съгласно който първостепенните разпоредители, които имат в своите структури извънучилищни педагогически учреждения, могат да отделят за тях до 50% в рамките на допустимите 14 лв. Освен това се подготвя и предстои внасянето в Министерски съвет на постановление, свързано с т. нар. нестандартно финансиране на извънучилищните педагогически учреждения, което ще регламентира 50% финансиране на второто налично извънучилищно учреждение на територията на дадената община. Добавките над ЕРС остават същите, но вече с ново наименование – „допълващи стандарти“ - уточни още Соня Кръстанова.

Дима Коцева, началник-отдел в Дирекция „Финанси“ на МОН представи механизмите за формиране на средствата за работни заплати, според които се формира паричното трудово възнаграждение на заетите в системата на народната просвета. Вътрешните правила за определяне на заплати са основният трудов стандарт и вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от КТД, който регламентира организацията на работната заплата, припомни г-жа Коцева. Важно изискване е средствата за формиране на работните заплати да не надвишават определения процент (80-85 на сто) от бюджета на училището, в зависимост от броя на учениците и утвърдените разходи по формулата на съответното училище. Още на първия етап от разпределението на бюджета в началото на годината е необходимо правилното планиране на разходите за възнаграждения на персонал и разходи за издръжка на училището, определяне на разходите за осигурителни вноски и определяне на средствата за диференцирано заплащане, (които са от 3 до 4% от годишния размер на средствата за РЗ на целия персонал плюс осигурителни вноски). Определяне на разходите за допълнителни възнаграждения също е важен момент при планиране на бюджета, в това число награди и други, определени с КТД или с вътрешните правила за работната заплата /ВПРЗ/ възнаграждения. На базата на всички изплатени трудови и допълнителни възнаграждения - 1 млрд. и 50 млн. лева или 88-89% от Единни разходни стандарти /ЕРС/, са средствата, изплатени през 2014 г. за разходи на персонала.

Новост през 2014 г., съгласно сключения КТД, са новите минимални основни заплати за педагогическите длъжности от 1.09.2014 г., както и предвидените за директори, учители и педагогически кадри за работа с деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/ не по-малко от 20 лв. месечно за действително отработеното време през периода на учебни занятия. Сумата е регламентирана чрез анекс към КТД от 19.12.2014 г. Новото при формиране на работната заплата е, че за водене на документация, консултиране на родители, деца и ученици на класните ръководители са предвидени не по-малко от 25 лв. месечно, а за учителите в ЦДГ и ОДЗ сумата е в размер на 10 лв. месечно.

Особеностите на бюджета за системата на средното образование за 2015 г. - приходи, разходи, умения и условия за успешно планиране подробно презентира Мариана Мотева, държавен експерт в Министерство на финансите. Тя съобщи, че указанието на МФ за бюджет 2015 г. е на сайта на министерството, подготвя се и писмо-указание на МОН и МФ за прилагане на делегираните бюджети за 2015 г.

Запазва се разделението на делегирани и местни дейности в образованието, като общинските и държавните училища и детски градини прилагат еднакви стандарти за финансиране, конкретизира Мотева. Определени са нови размери на стандартите през 2015 г., които са посочени в РМС №801, като е запазен размерът на допълващите стандарти на нивото им от 2014 г. Тя напомни, че във всички стандарти са включени средствата за СБКО, за квалификацията и средствата за диференцирано заплащане на учителите.

Стандартите в детските градини са няколко вида и са увеличени с проценти, различни от тези на училищата, като най-голямо е увеличението в яслена група - с 4,2%. ЕРС в детските градини включват разходи за персонал и за издръжка - СБКО, за представително облекло, за ЗЗБУТ и средства за квалификация на педагози. Важно е, че от тази бюджетна година са изравнени размерите на стандартите на дете в целодневна подготвителна група в градина и в училище, и те включват: разходи за персонал и издръжка.

Известните досега в стандартите „добавки“, са наименувани „допълващи стандарти“, за да отговорят на изискванията на Закона за народната просвета и включват средства за хранене, материална база и др. Това са средства, които се дават, за да подпомогнат осигуряването на подходящите условия за учениците - каза Мариана Мотева. Тя подчерта, че директорите на детските градини би трябвало да планират тези средства за издръжка, а общините, когато планират бюджетите си, би следвало със стойността на тези средства да намаляват стойността на местните дейности в детските градини.

В Указанието на МФ се посочва изрично - каза Мариана Мотева, че парите, дадени на всяка община по разчетната дейност, на 100% се дават за съответната дейност - те не могат да се прехвърлят и не може да бъдат разпределяни по-малко от посочените средства. Допълващият стандарт за деца и ученици на ресурсно подпомагане се

включва в бюджета на детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици със СОП, като не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда за подпомагане на обучението им.

Мариана Мотева говори и за допълващия стандарт за материална база, който се разпределя от ПРБК между училищата на база броя на учениците в дневна форма на обучение и дава възможност средствата да се използват за капиталови разходи, вкл. текущи ремонти. Тя подчерта, че стандартите на училищата - общообразователни, специални, спортни и професионални, включват всички текущи разходи - заплати, издръжки и т.н. Като особеност изтъкна, че с РМС №633 от 2014 г. е създадена възможност малките училища в Столична община, които са извън столицата, в малки населени места, с малък брой ученици, да получат финансиране в стандартите от по-високите групи, равностойно на колегите си в малките общини.

Единственият нов стандарт е за ученик в комбинирана форма на обучение, за който са отпуснати средства на някои общини. И през 2015 г. е осигурено допълнително финансиране на защитените училища. Тези средства вече са отпуснати от МФ и се получават в общините, каза г-жа Мотева.

С РМС № 23 от 2015 г. се определят средства за извънкласни дейности през 2015 г., които се предоставят на ПРБК и не се включват в средствата по стандарта. С до 50% от тези средства могат да се финансират обслужващите звена - ЦРД, ОДК, УСШ и др., а при липса на обслужващи звена се разпределят между училищата. В указанието на МФ е посочено, че парите, дадени на всяка община по разчетната дейност, на 100% се дават за съответната дейност - те не могат да се прехвърлят в други дейности, както и се разпределят на 100% по предназначение.

Капиталовите разходи на училища и детски градини са третирани в чл. 49 на ПМС № 8. Директорите могат да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи от делегирания бюджет на училището/детската градина за сметка на: остатъци от предходни години /без целевите средства/; собствени приходи и от субсидия - по формула.

Допълнително финансиране идва от целеви средства и програми: за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал; осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; транспорт до средищни училища на учениците до 16 години; безплатни учебници до VІІ клас и от национални програми.

Мариана Мотева апелира структурите на СБУ да приемат като специален ангажимент и да насочат вниманието си към работата с детските градини, което да гарантира по-голяма яснота и ефективност по отношение изпълнението на делегираните бюджети в тях. Тя напомни, че ПРБК разпределя средствата по стандарти с формула и утвърждава: формули за всяка дейност до 28.02.2015 г., които не се променят до края на годината; реда за разпределяне на средствата по компоненти; правила за промени в разпределение на средствата – при изменение на броя на децата/учениците или на стандартите. Първостепенният разпоредител с бюджета публикува до 10 март 2015 г. разпределението на средствата по звена и по компоненти за всяка дейност; предоставя на директорите информация за разпределението на средствата по звена /чл. 56 от ПМС № 3/; утвърждават бюджетите на училища и детски градини съгласно разпределението по формулата.

В заключение Мариана Мотева изтъкна, че директорът на училището и детската градина е длъжен всяко тримесечие да предоставя информация на колектива и настоятелството за изпълнението на бюджета си, съгласно чл. 51 от ПМС №8/2015 г.

За средствата в бюджет 2015 г. за реализиране на приоритетни политики в сферата на образованието говори Красимир Вълчев, главен секретар на МОН. Той направи ретроспекция на изминалата бюджетна 2014 г., като подчерта, че благодарение на усилията и лобирането на д.ик.н. Янка Такева, системата на образованието бе изключена от действието на чл. 55 на Закона за държавния бюджет, който утвърждаваше разходите по всички дейности в размер 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет. Това позволи да не се намалят средствата при изпълнение на бюджета за образование, вкл. всички средства по разходни стандарти, но и всички целеви средства, които се разпределят по нормативи - целодневна организация, извънкласни дейности, стипендии и др., и осигури нормална работа на системата.

„За нас бе важно да запазим средствата за образование в бюджета за 2015 г. - каза Красимир Вълчев. - Добър сигнал беше заявеното в програмната декларация на правителството намерение да не се намаляват средствата като процент от БВП и като номинално изражение. Този ангажимент го виждаме и в проектозакона за предучилищното и училищното образование. Финансирани бяха държавните училища за паспортизация и енергийно обследване. Големите проекти „УСПЕХ“ и „Средищни училища“, предвидени с краен срок до октомври 2014 г., бяха продължени до края на настоящата учебна година. Надяваме се да бъдат завършени със средства от икономии, които ще се разкрият по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 3-а и 4-а ос. Една от главните задачи беше да осигурим непрекъсваемост на проекта и на трудовите взаимоотношения на заетите възпитатели, и това към днешна дата е факт. Целта е да се прехвърли на бюджетно финансиране целодневната организация на учебния процес, като се използват за други дейности средствата, които предоставя новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/. За целодневната организация през 2009 г. се дадоха 18 млн. лв. за приблизително 35 хил. ученици, през 2015 г. средствата са над 110 млн. лв., заетите възпитатели са около 11 000, а децата - близо 200 000. Целодневната организация на учебния процес се разшири и изпълни със съдържание в много училища. Друга водеща задача е да се постави бюджетът на стабилна платформа, т.е. да бъдат осигурени текущите разходи в системата. В резултат 2015 г. ще бъде много по-стабилна за системата от гледна точка на текущите разходи”.

Предстоящите задачи за 2015 г. са обсъдени на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в сферата на средното образование, каза Красимир Вълчев. Сред тях е финансовото подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения, което обезпечава 40-50% от средствата, които получават и 50-60% от средствата за възнаграждения. ИПУ ще бъдат съфинансирани от общинските бюджети. През следващите години се очаква постепенно нарастване на финансирането от страна на МОН, докато достигне до 100%. Обезпечено е увеличението на минималните работни заплати на учителските длъжности от 1.09.2014 г. и ръстът на минималната работна заплата. Увеличени са и средствата за транспорт на учителите и от тази година ще бъдат на 100% възстановявани транспортните разходи на учителите. Ще се увеличат и средствата за транспорт на учениците. През 2015 г. ще бъдат предоставени допълнително 41 млн. лв. за целодневна организация на учебния процес. През тази година няма да има големи капиталови програми, но ще има възможност да се програмират операциите и да се използват в максимална степен средствата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. През 2015 г. ще бъде изработена нормативната база за средищните и защитените детски градини, като идеята е те да бъдат включени и в Закона за предучилищно и училищно образование, а през 2016 г. да бъдат финансирани. През 2015 г. възстановяването на обезщетенията на персонала в детските градини ще бъде в по-голяма степен финансирано. Разпределени са 275 млн. лв. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за един голям проект за финансиране на училищни програми, който ще бъде реализиран на две фази, защото ЕК изисква междинна оценка. Програмите ще бъдат насочени към развитието на способностите на децата, задържането им в училище и повишаване на образователните резултати, съобщи Красимир Вълчев. Основните дейности ще бъдат насочени към подкрепа на личностното развитие, на първо място - заниманията по интереси, т.е. това ще бъде своеобразно продължение на проекта „УСПЕХ“. Възможно е да бъдат включени допълнителни мерки за личностна подкрепа, вкл. за допълнително обучение на деца със СОП и да се терминират предпоставки за отпадането им от училище. Ще бъде необходимо да се направят диференцирани изисквания към тези програми, както и да бъдат опростени изискванията по отчитането на проектите въз основа опита от сегашния програмен период, уточни главният секретар на МОН.

Даниела Ушатова, ръководител екип „Общински услуги и финанси” в НСОРБ изтъкна, че една от целите на Сдружението е да подпомага диалога на местно ниво и настоящата среща е една възможност да се чуят различни мнения в тази посока. Тя представи акценти в подготовката на общинските бюджети за 2015 г. и предизвикателствата пред общините, произтичащи от продължаващото намаляване на собствените им приходи. Беше разгледано взаимодействието и партньорството на национално и местно ниво. В тази връзка г-жа Ушатова призова за по-голяма публичност на изпълнението на бюджета както на общината, така и на училището; за по-активен диалог и партньорство при разработване на общински секторни стратегии и програми, за консолидирано, но по-ефективно управление на ограничените ресурси. „Нека през 2015 г. дадем повече за бъдещето на децата и учениците” - завърши изложението си г-жа Ушатова.

Всички презентации, представени по време на семинарното обучение, можете да видите на сайта на Синдиката: www.sbubg.info

Целта на това обучение е да се идентифицират проблемите на средното образование на национално и общинско равнище и съвместно всички заинтересовани страни да намерят правилните решения. По време на дискусията бяха дадени експертни отговори на зададените въпроси, търсиха се решения на конкретни казуси, бе споделен опит. Синдикатът на българските учители ще организира подобни обучения и на председателите на ОбКС и специалистите по образование от малките населени места. „Всичко, което правим - обучения, конференции, семинари, кръгли маси, дискусии и други форуми, е насочено към повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в системата на средното образование. Ние в СБУ непрекъснато се стремим да управляваме промяната, като участваме в работни групи за изработването на важни нормативни документи, за да бъде системата устойчива, авторитетна, със самочувствието, че знаем какво вършим” - заключи д.ик.н. Янка Такева.

Таня ЛЕОНИДОВА, Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА

Повече за събитието – в бр. 5 на в. „Учителско дело”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©