Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Лясковското начално училище – домакин на среща за споделяне на добри образователни практики
Начално училище „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец, бе домакин на мобилност по Националната програма на МОН „Иновации в действие“. То посрещна училища партньори от два големи града – 98. НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София, и ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас.

Лясковското начално училище е иновативно от 2021 г. Осъзнавайки ролята на емоционалната интелигентност и адаптивността за благополучието на учениците, училищният екип разработва проект, насочен към усъвършенстване на уменията на 21. век и прилагане на подходите на социално-емоционалното учене в училище. Проектът включва сформиране на тринадесет клуба за личностно развитие. Дванадесет от тях са предназначени за учениците, включени в целодневна организация на учебния ден. Един от клубовете е насочен към работа с родителите.

На срещата педагогическите специалисти от училището демонстрираха пред своите колеги от Бургас и София дейности в няколко клуба. Всички занимания бяха обединени от темата „Здравословен начин на живот“. Малките еколози изработиха колело на здравословното хранене, в което бяха включени основните видове храни, необходими за здравословен начин на живот. Спортистите от клуб „Бързи, смели, сръчни“ се надпреварваха в играта „Топка над мрежа“. Художниците моделираха плодове и изработиха красиво пано – кошница с плодове, използвайки капачки от пластмасови бутилки. Учениците от клуб „Талантино“ се грижеха за доброто настроение на всички с песни, танци и стихотворения на същата тематика.

През втория ден от посещението се проведе кръгла маса за представяне на предлаганите иновации и споделяне на добри образователни практики. Събитието се състоя в Музея на гурбетчийското градинарство. Присъстваха 35 души, сред които д-р Ивелина Гецова, кмет на Община Лясковец; Людмила Илиева, областен управител на Велико Търново; доц. д-р Соня Будева, заместник-областен управител, преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и експерти от РУО 0 Велико Търново, общинска и областна администрация.

Кметът д-р Гецова откри кръглата маса и изрази своето задоволство, че екипът на НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, е партньор и обменя опит с колегите си от две доста успешни училища в два големи града. С гордост сподели, че училището, макар и в малък град, винаги е в крак с новите технологии и успешно се справя с предизвикателствата на новото време.

Областният управител изрази мнение, че споделянето на добрите образователни практики и въвеждането на иновациите в образователния процес е основна предпоставка за ефективността и повишаване на качеството му. По този начин ще се пребори функционалната неграмотност и от българските училища ще излизат образовани, интелигентни, конкурентни и готови да отговорят на съвременните предизвикателства ученици.

НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец, представи своя иновативен проект: ЗАЕДНО – „Знаещи, Активни, Емпатийни, Добронамерени, Напредващи и Отговорни“, в рамките на който са сформирани следните клубове за личностно развитие, които функционират през времето за занимания по интереси като част от целодневната организация на учебния ден:

● Клуб „Малки медиатори“ – в него учениците придобиват знания за същността на конфликта и разрешаването му по мирен начин. Тренират се социални умения, като: ненасилствена комуникация, толерантност, емпатия и сътрудничество. Развива се емоционалната интелигентност. Учениците се запознават с термините: конфликт, спор, несъгласие, неразбиране/недоразумение, медиатор, медиация и др.

● Екоклуб допринася за повишаване на екологичното съзнание и култура на учениците, за формирането им като активни граждани – знаещи, можещи, търсещи и участващи в дейности за опазване на околната среда. С учениците се провеждат беседи, целящи осъзнаване на връзката с природата, зависимостите между отделните компоненти, възможностите за влияние на всеки гражданин за опазване на околната среда. Дейността на клуба включва и работа в опитното поле, овощната градина и горския кът на училището.

● Клуб „Добродетели“ – дейността му е насочена към насърчаване на учениците да развиват благородните си качества и да търсят истински ценното в сърцата си и така да имат повече разбиране, съпричастност и търпение към другите.

● Клуб „Приятелите на Зипи“ – програмата, по която работи той, е изградена от поредица илюстрирани разкази за едно насекомо Зипи. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато слушат и обсъждат проблемите от разказите, те участват в забавни дейности (рисуване, ролеви техники, игри). Децата развиват положителни стратегии за справяне в проблемни ситуации.

● Клуб „Юнак“ спомага изграждането на основите на двигателната култура на детето като необходимо условие за неговото развитие. Заниманията в клуба включват изучаване на композиция „Юначе“. Тя се състои от 3 основни части: І част – Фигурни придвижвания с бягане; ІІ част – Гимнастическа композиция и ІІІ част – Народен танц – Ръченица. Заниманията в клуба подпомагат подготовката на учениците за участието им в Национален детски олимпийски събор „Юначе“, който се провежда ежегодно, с изключение на последните две пандемични години.

● Клуб „Бързи, смели, сръчни“ – дейността му е насочена към насърчаване на учениците да развиват физическата култура и активност, умения да играят, да се забавляват и да развиват своите двигателни навици и компетенции.

● Клуб „Талантино“ развива артистичните и музикалните заложби на учениците чрез поставяне на кратки сценки и скечове; работа върху песенен и друг музикален материал.

● Клуб „Изящни изкуства“ поднася допълнителни знания на учениците в сферата на изобразителните и изящните изкуства. Занятията дават възможност за развитие на творческо мислене и усет към цветовете и формите, към изкуството и природата, подпомагат формиране на естетически вкус. По време на занятията учениците работят с различни видове материали и техники. Изработват пана от естествени природни материали, картички, картини и украса, които се използват за празнични изложби. У учениците се възпитават търпение, сръчност, умения за работа в екип, толерантност. Заниманията помагат на учениците не само да виждат красотата в света около себе си, но и сами да я създават.

● Клуб „Прозорец към света“ спомага учениците да развият любов към книгите и четенето и да усъвършенстват четивните си умения. Подпомага процесите на възприемане, интерпретация и илюстрация на кратки по обем художествени произведения.

● Клуб „Дигитален свят“ – в него учениците придобиват знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигитални изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, те усъвършенстват придобитите умения.

● Клуб „Родолюбие“ – насочена е към формиране личностно отношение към род, родина, народ, семейство, приятели, традиции и обичаи.

● Клуб „Спорт и здраве“ – чрез занимания в клуба се цели формиране на интерес и осъзнаване на необходимостта от занимания със спорт още от начална училищна възраст; подобряване на общото физическо развитие на учениците и повишаване на качествата бързина, ловкост, сила, издръжливост и закаляване на детския организъм чрез провеждане на повече игри на открито и спорт сред природата.

● Клуб „Приобщеният родител“ е насочен към съдействие, подпомагане и подкрепа на родителите по въпроси относно взаимоотношенията им с децата и проблеми във възпитанието и развитието им. Разискват се и въпроси, свързани с училищния живот.ОУ „Антон Страшимиров“ – град Бургас, прилагат иновация, насочена към интегрирането на обучението по природни науки, математика и информационни технологии с глобална тема „Космос“ чрез проекто-базирано и проблемно-ориентирано обучение. Целта е да се повиши интересът на учениците към обучението и училищния живот.

Иновацията на 98. НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град София, е на тема: „Училищен празничен календар“. Целта й е изграждане на позитивен климат за работа в училището, приобщаване на всеки член на общността, съобразно индивидуалните му личностни потребности към общите цели и идеи чрез възможност за изява в областта на науката, изкуството и спорта.

По време на кръглата маса се отбеляза ролята на патрона на училището домакин – възрожденеца Цани Гинчев. Той още в началото на 19. век разбира, че учебните програми са тежки и се опитва да направи уроците интересни и да ги обвърже с практически знания и умения. В час по ботаника води децата да събират билки, а по химия прави опити с подръчни средства в училищната лаборатория.

Доц. д-р Мариела Тодорова-Колева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ наблегна на факта, че всяка иновация са добре забравените постулати на реформаторската педагогика.

Ръководният екип на НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец, се похвали, че стартира работа по проект „Всяко дете – пълноценен член на общността“. Основната му цел е пълноценната интеграция на децата и младежите в риск и с множество и комплексни психо-социални потребности. Доц. д-р Соня Будева, заместник-областен управител и преподавател в ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, приветства идеята и обеща съдействие за реализиране и развитие на дейностите по проекта. В този контекст бе засегната и друга важна тема, а именно – ролята на социалния работник в училище и диференцирането му от училищния психолог и педагогическия съветник.

В края на събитието всички участници си дадоха обещание, че това ще е началото на поредица срещи, които да подобрят взаимодействието между училището и семейството и ще обединят усилията си в посока повишаване благополучието на децата.

Екип на НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©